Politiek door de ogen van de inwoners

 • Word lid

  Wilt u lid worden van de DGG? Meldt u zich vandaag nog aan.

  meld je aan
 • Blijf op de hoogte

  Op de hoogte blijven van de standpunten en acties van de DGG? Meldt u hier aan voor de digitale nieuwsbrief.

  inschrijven
 • Burgerpanel

  De DGG stelt uw mening op prijs! U kunt zich hier aanmelden.

  lees meer

DGG Nieuws

Extra waterberging Laan van Tolkien18 juni 2017

In de Laan van Tolkien is in 1998 een serie woningen gebouwd met een inpandige garage onder de woning. Gebleken is dat deze garages, ondermeer door de klimaatsverandering (zeer zware regenbuien), steeds vaker te maken krijgen met wateroverlast. De afgelopen decennia is op verschillende manieren met beperkte ingrepen geprobeerd een oplossing hiervoor te vinden, maar deze oplossingen bieden tot op heden onvoldoende soelaas. Het voorstel is nu om een extra waterberging te...

lees meer

Herinrichting Santheuvel15 juni 2017

Na een discussiebijeenkomst, vorig jaar met de gemeenteraad, heeft het college van Burgemeester en Wethouders een plan uitgewerkt, om te komen tot een oplossing voor de problematiek rondom de fietspaden aan de Santheuvel te Mierlo. De fietspaden zijn in slechte staat door de wortelopdruk van de bomen. Het plan is in de ruimtekamer toegelicht. Het is natuurlijk altijd jammer als er...

lees meer

Kadernota armoedebeleid31 mei 2017

De nieuwe kadernota armoedebeleid is positief van opzet, maar de DGG is benieuwd naar de werkelijke uitvoering van het een en ander. Er is meer aandacht voor de voorliggende problemen, maar wordt de echte armoede hiermee ook echt aangepakt? Terecht wordt gesignaleerd dat de gemeente er al veel aan gedaan heeft om de betrokken burgers hulp te bieden, maar dat het op een of andere manier nog niet lukt om iedereen hierin...

lees meer

Huisvesting scholen Skandia30 mei 2017

De schoolbesturen in Geldrop willen in de Skandia eigenlijk ieder een eigen nieuw schoolgebouw. De Eenbes wil haar school een echt wijkgebouw laten zijn, dat na lestijden ook voor activiteiten van en in de wijk open is. Het Nut wil niet in één gebouw. De gemeente wil één gebouw realiseren voor beide scholen, maar de geschiedenis in Geldrop heeft geleerd dat dit niet zo maar...

lees meer

Het belang van de kinderen staat voorop. DGG niet akkoord met Collegevoorstel VVE.16 mei 2017

In de raadsvergadering van 15 mei is een amendement dat ingediend was door DGG, D66 en GroenLinks verworpen en is het voorstel van het college met betrekking tot de inrichting van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aangenomen. De DGG was tegen het college voorstel vandaar dat wij het amendement mede ingediend hebben. In de discussie over het voorstel VVE werden in de ogen van de DGG feiten en veronderstellingen door elkaar heen gehaald waardoor...

lees meer

Alleen deelname aan het zonnepanelen als alle aspecten duidelijk zijn en voordeel opleveren voor de inwoners en het milieu.10 mei 2017

Het college van B&W stelt voor om als gemeente deel te nemen aan het Zonnepanelen project Zuidoost Brabant. Dit voorstel houdt in dat inwoners van onze gemeente geld kunnen lenen bij de gemeente om zonnepanelen op hun dak te leggen. Indien men dat wil kan het hele proces van voor tot achteren uit handen genomen worden door de gemeente. Het doel is om het de inwoners gemakkelijk temaken zodat er meer mensen besluiten om zonnepanelen te nemen. Naar...

lees meer

Stichting Huurderbelangen vraagt de raad om hulp in hun streven naar de afschaffing van de verhuurdersheffing. 2 mei 2017

De stichting huurderbelangen Geldrop-Mierlo heeft de raad een brief geschreven waarin zij de raad vraagt om hulp. Het verzoek is dat de raad een brief te stuurt aan de kabinetsformateur. De DGG vindt het een prima idee om een brief aan de kabinetsformateur te sturen met daarin een oproep om de verhuurdersheffing te schrappen. Verlaging van die heffing is voor ons eigenlijk niet eens een optie meer. De heffing zou helemaal van de baan...

lees meer

De beheersverordening voorkomt extra werk en extra kosten2 mei 2017

De DGG vindt het belangrijk om aan de wettelijke verplichtingen te blijven voldoen m.b.t. de houdbaarheidsdatum van bestemmingsplannen. Hierdoor is er geen financieel risico bij het innen van legeskosten bij bouwaanvragen en blijven we controle houden op de inrichting van onze gemeente. Op dit moment zijn een aantal bestemmingplannen aan het einde van...

lees meer

DGG terughoudend bij volgende stappen Renescience.15 april 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt voor om CURE toestemming te geven om in de joint venture met Dong Energy te stappen ter voorbereiding van de bouw van een grote renescience fabriek.   Een aantal maanden gelden heeft de raad een amendement aangenomen waarin een aantal eisen en voorwaarden staan waaraan voldaan moet worden voordat CUR met Dong in zee mag gaan. De DGG is van mening het voorliggende voorstel onvoldoende zekerheden biedt op de gevraagde punten...

lees meer

Haal alle korrels weg!31 maart 2017

Op 19 december 2016 nam de raad een unaniem een motie aan over de rubber korrels op kunstgrasvelden. Dit omdat er na een uitzending van Zembla onrust was ontstaan bij gebruikers van de velden en bij ouders van de kinderen die op zulke velden spelen. De korrels zouden namelijk mogelijk giftig kunnen zijn. Het RIVM zou dit gaan onderzoeken. Later bleek uit het onderzoek door het RIVM blijkt dat er geen gevaar...

lees meer

Vroeg en voorschoolse educatie. Moet dat zonder peuterspeelzalen?28 maart 2017

Het college voorstel voor nieuw beleid voor vroeg en voorschoolse educatie (VVE) roept dubbele gevoelens op en is niet zo helder als het lijkt. De aanleiding om iets te veranderen wordt er niet in verwoord. Welk probleem willen we eigenlijk oplossen? Zijn we nou aan het veranderen om het veranderen of is er ook nog...

lees meer

Aanvullend krediet herinrichting Korte Kerkstraat27 maart 2017

In het voorstel voor de Korte Kerkstraat wordt gevraagd om een aanvullend krediet ten behoeve van de inrichting van het openbaar gebied Korte Kerkstraat en een gedeelte Bogardeind. Er wordt extra krediet gevraagd omdat de plannen na de inspraak duurder uitvallen dan begroot. De DGG juicht het enorm toe dat ook deze fase van start gaat en met name de manier waarop het ontwerp tot stand is gekomen. Er is niet alleen veel gesproken met bewoners en ondernemers maar er...

lees meer

De volgende stap Renescience pas als aan de voorwaarden is voldaan27 maart 2017

CURE is het samenwerkingsverband tussen Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard voor het inzamelen van afval. CURE wil samen met Dong Energy een fabriek bouwen om het afval te verwerken volgens een nieuwe methode. Men verwacht dat met deze nieuwe methode (natte nascheiding) het overgrote deel van het afval omgezet kan worden in producten die opnieuw te gebruiken zijn. De inwoners zouden...

lees meer

Multifunctionele vergaderlocatie moet synergie opleveren.17 maart 2017

De DGG heeft lang getwijfeld over de bouw van een nieuwe multifunctionele vergaderlocatie bij het gemeentehuis. Het bouwen van een dergelijk vergaderlocatie is een grote investering. Bovendien gaat de gemeenteraad weg uit Hofdael als de vergaderlocatie wordt gerealiseerd. Daar moet je dus goed over nadenken. Daarom heeft de DGG bij de laatste behandeling van dit onderwerp gevraagd...

lees meer

Een jongerenraad in Geldrop-Mierlo is een goed idee.11 februari 2017

De DGG vindt het voorstel om een jongerenraad te starten een goed idee. Er moeten wel heldere afspraken gemaakt worden over de taak en rol van de jongerenraad. In het verleden zijn er jongerenpanels geweest en onder anderen omdat de afspraken of functie, taak en rol van deze panels vooraf niet helder vastgesteld waren, liepen de leden van het jongerenpanel tegen veel teleurstellingen op. Op dit...

lees meer

Pand tijdelijk dichtgetimmerd. Mogelijk komt er een Lidl aan de Wielewaal.10 februari 2017

De DGG heeft diverse vragen gekregen over de dichtgetimmerde winkels aan de Wielewaal. Veel omwonenden vinden het geen gezicht. En zo het lijkt wel of de wijk aan het verloederen is. Men is benieuwd naar de toekomst van dit gebied. Onlangs heeft het college van B&W meer uitleg gegeven over de situatie aan de Wielewaal. Het winkelcentrum...

lees meer

Frits van den Einden: Tradities waar blijven ze?9 februari 2017

In het verleden waren er in elk gehucht, dorp of stad wel een aantal tradities die te maken hadden met geloof, gewoontes, sportbeoefening of uit overlevering. We denken dan misschien meteen aan processies binnen het geloof, oogstfeesten, een viering of gewoon een gebruik dat al jaren lang plaatsvindt....

lees meer

Armoedebeleid: meer geld voor welzijnsactiviteiten1 februari 2017

In de Leefkamer van 17 januari stond het rapport over het armoedebeleid in onze gemeente op de agenda. Op de vraag van de DGG of het mogelijk is om de € 100,--, die beschikbaar zijn voor deelname aan welzijnsactiviteiten, te verhogen naar € 200,-- kregen we een ontkennend antwoord. Staatssecretaris Kleinsma heeft echter voor elke gemeente € 100.000,-- klaarliggen om dit wel mogelijk te maken. ...

lees meer

Hondenpoep en kattenoverlast15 januari 2017

Als de fractie van de DGG op pad gaat en met inwoners van onze gemeente praat dan krijgen we het vroeg of laat altijd over de overlast van hondenpoep. Het invoeren van de hondenbelasting heeft hier geen einde aan gemaakt. Men vindt dan dat de handhaving beter moet want nu kun je het beste je hond buiten kantoortijden uitlaten want dan zie je de handhavers van de gemeente zeker niet, als ze al in de wijk komen. Deze onvrede is niet nieuw en...

lees meer

DGG voor verbetering kermis Geldrop1 december 2016

Op 28 november heeft de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo het raadsvoorstel evaluatie kermis vastgesteld. De kermis in Geldrop is de laatste jaren in een neerwaartse spiraal terecht gekomen. DGG is van mening dat de kermis een volksfeest is wat niet moet verdwijnen en waar alle bewoners van onze gemeente van moeten kunnen genieten. DGG wil de neerwaartse...

lees meer

Reactie DGG op de gemeente begroting 2017-20203 november 2016

“Het belang voor onze inwoners moet voorop staan!” Reactie van de fractie van de Democratische Groepering Geldrop (DGG) op de begroting 2017-2020. Het belang van onze inwoners moet voorop staan is het motto van de DGG voor deze begrotingsbehandeling. Als vertegenwoordigers van de inwoners van Geldrop-Mierlo moeten we kijken wat in het belang van onze inwoners...

lees meer

Met het vaststellen van het strategisch vastgoed beheer is er nog geen gebouw verkocht.25 oktober 2016

In het raadsvoorstel Strategisch Beheer Maatschappelijk Vastgoed wordt gevraagd om in te stemmen met een 4-tal beslispunten. vaarvan het eersye punt van het grootste belang is. Dit Beslispunt vraagt om in te stemmen met de nota Strategisch Beheer Maatschappelijk Vastgoed Geldrop-Mierlo dd. 18 augustus 2016. Een nota waar de DGG zich helemaal in kan vinden; een nota die precies beschrijft hoe op een zorgvuldige...

lees meer

Realiseren multifunctionele vergaderlocatie20 oktober 2016

ter besluitvrorming ligt voor het raadsvoorstel inzake de bouw van een nieuwe multifunctionele vergaderlocatie. Met als beslispunten te kiezen voor een nieuwe vergaderlocatie nabij het gemeentehuis en het college de opdracht te geven deze nieuwbouw verder uit te werken. Alsof het een formaliteit is. Voor de DGG is dat zeker niet het...

lees meer

Overeenkomst Zwembad De Smelen nog niet geheel naar wens!19 oktober 2016

Na veel gespreken en diverse brieven en communicatie over en weer ligt hier dan een concept. Een concept dat toch wel onze verbazing wekt, het is dan ook een verbazingwekkend concept, waar onze fractie toch wel behoorlijk moeite mee heeft en dus blijven er ook vragen, want er kleeft nogal wat wazigheid aan deze overeenkomst, die weinig transparant is, waardoor het geheel weinig vertrouwen wekt. Want...

lees meer

Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant gepresenteerd19 oktober 2016

Met dit voorstel wordt de raad gevraagd om in te stemmen met bekrachtiging van een intentieovereenkomst over bereikbaarheid in onze regio die onder andere principes en ambities onderschrijft zoals beschreven in de bereikbaarheidsvisie. Maar hiermee wordt ook direct een pakket aan maatregelen geaccepteerd die horen bij de verstrekkende ambities van het plan. Voor de DGG gaat dit allemaal wel erg...

lees meer

College komt niet tegemoet aan de wens van de raad voor een Kader VVE18 oktober 2016

Voor de zomer heeft de raad aangedrongen op een kaderstellende discussie over Voor- en vroegschoolse Educatie(VVE). VVE is bedoeld voor jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar met een (taal)achterstand. VVE programma's zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen met een risico op taal- en ontwikkelingsachterstand...

lees meer

DGG steunt motie van afkeur27 september 2016

Tijdens de raadskamer van 26 september heeft de DGG de motie van afkeur tegen Wethouder Verdouw gesteund. “We hebben de motie gesteund om inhoudelijke redenen, er is geen sprake van een afrekening”, aldus fractievoorzitter Frans Stravers. De fractie van de DGG had deze reactie wel verwacht maar hij leidt af van de werkelijke reden waarom de DGG deze motie gesteund heeft. Vorig jaar heeft de...

lees meer

Afscheid van Peter Looijmans als raadslid26 september 2016

Op 26 september nam de raad afscheid van Peter Looijmans. Peter kon zijn raadslidamaatschap niet meer combineren met zijn werk. In zijn afscheidsspeech memoreerde Burgemeester Berry Link aan de diverse partijen waarvoor Peter in de raad gezeten heeft. Bovendien gaf hij aan dat Peter eer trots op is dat hij er aan bijgedragen heeft dat er weer een Geldropse lokale partij is waarin alle krachten gebundeld zijn. De DGG bedankt Peter voor zijn jarenlange inzet in de raad....

lees meer

Frits van den Eijnden benoemd als raadslid26 september 2016

Na het afscheid van Peter Looijmans werd als zijn opvolger op 26 september Frits van den Eijnden benoemd als lid van de Gemeente raad van Geldrop-Mierlo. Frits is een oude bekende en zal al eerder als raadslid namens de DGG in de gemeenteraad. Ook was hij vier jaar fractieassistent van de DGG fractie.  De DGG wenst Frits veel succes en wijsheid toe tijdens zijn raadslidmaatschap.

lees meer

Frits van den Eijnden volgt Peter Looijmans op als raadslid voor de DGG24 september 2016

Op maandag 26 september wordt Frits van de Eijnden benoemd als raadslid voor de DGG. Hijlvolgt daarmee Peter Looijmans op die de raad verliet omdat hij werk vond in België. Frits, geboren en getogen Geldroppenaar, is al sinds 1996 lid van de DGG en heeft van 2004 tot 2006 al eerder namens de DGG in de...

lees meer

Peter Looijmans neemt afscheid van gemeenteraad, maar niet van de DGG.25 augustus 2016

Omdat hij sinds kort een baan heeft aanvaard bij het Wit Gele Kruis Oost-Vlaanderen in Gent is het voor Peter Looijmans  onmogelijk om zijn baan te combineren met het gemeenteraadswerk.Daarom heeft hij zijn ontslag ingediend bij de burgemeester. De fractie heeft gelukkig een goede opvolger voor hem gevonden. In zijn afscheidsbrief aan de leden van de DGG geeft peter aan dat...

lees meer

Na het zomerreces keert Henk Dielis terug bij de Fractie van de DGG6 augustus 2016

Met ingang van 1 september 2016 keert Henk Dielis terug in de fractie van de DGG. Daarmee worden de verhoudingen zoals die waren vóór juni 2014 volledig hersteld. In juni 2014 verliet Henk Dielis de DGG fractie naar aanleiding van de perikelen rondom speeltuin De Viking waar hij in het verleden voorzitter was. De toenmalige coalitie had er bij Dielis op aangedrongen...

lees meer

AFVALVERWERKER CURE ERG AMBITIEUS MAAR WILLEN WE DAT WEL?20 juni 2016

Afgelopen maandag 20 juni jl. werd de begroting van CURE, onze gemeenschappelijke regeling omtrent ophalen en, deels, verwerken van afval, gepresenteerd aan de Raad. Van deze begroting verwachten we dat ze transparant is zodat duidelijk is welke diensten voor welke kosten worden uitgevoerd. Ook zien we natuurlijk heel graag initiatieven opgenomen die ertoe leiden dat de totale kosten voor “afvalbeheer”...

lees meer

Locatie de Bron: Eerst praten met de omwonenden dan pas een plan presenteren6 juni 2016

Het college wil de voormalige locatie van basisschool De Bron aan de Willem Barentszweg bestemmen voor de realisatie van Heppie (t)huis gecombineerd met een aantal senioren woningen en eventueel gecombineerd met een dependance van de huisartsenpraktijk Coevering. Het college wil echter eerst dat de raad...

lees meer

Peuterspeelzaalwerk moet mee kunnen blijven doen.1 juni 2016

In de raadsvergadering van 22 februari 2016 is door een meerderheid van de raad een motie ingediend over behoud van werkgelegenheid na de voorgenomen beëindiging van de subsidierelatie met Peuterspeelzaalwerk (PSW) per 1-1-2018. De motie is aangehouden in afwachting van nader overleg tussen college en PSW. Via een Raadsinformatiebrief van 9 mei 2016 en een brief van 19 mei 2016 van PSW is de raad nader geïnformeerd over de resultaten van het overleg. Wij zijn teleurgesteld...

lees meer

Teleurstellende raadsronde inzake opstellen cultuurbeleidsplan1 juni 2016

Afgelopen maandag 30 mei 2016 stond de 1e raadsronde van het Raadsplein in het teken van Cultuur. Doel was om handvatten aan te reiken aan het College voor het opstellen van een nieuw cultuurbeleidsplan. Een willekeurige groep culturele, maar vooral gesubsidieerde professionele organisaties was hiervoor uitgenodigd om samen met de raad te discussiëren...

lees meer

Begroting Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vol bezuinigingen. Waar is dat voor nodig?30 mei 2016

In de gemeenteraadsvergadering van 30 mei was de Zienswijze ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio aan de orde. In de begroting is een behoorlijke bezuiniging opgenomen waardoor de brandweerposten in Geldrop en Mierlo behoorlijk afgeslankt worden. Minder brandweerwagens en minder brandweermensen. Komt dat de veiligheid in onze gemeente ten goede? Het bestuur van de veiligheidsregio zegt van wel. Wij denken van niet. De samenvoeging van de 21 korpsen...

lees meer

Financiering Brainport 2017-202030 mei 2016

Eind 2016 loopt de financiering voor Brainport Development af, de gemeente financiert Brainport door middel van een inwonersbijdrage via het MRE. Het verzoek is deze bijdrage te verhogen met € 22.166,- per jaar voor de periode 2017-2020 en te verwerken in de Kadernota. De meerwaarde van Brainport voor de regio enorm. Succes moet je organiseren gaat hier zeker op. Regionale samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven...

lees meer

Oud DGG-Wethouder Ton Steenbakkers Ambassadeur SamenLoop voor Hoop29 mei 2016

Geldrop-Mierlo loopt mee en staat stil bij kanker. SamenLoop voor Hoop is 24 uur wandelen voor iedereen die op zijn/haar manier iets te maken heeft (gehad) met kanker. Saamhorigheid staat centraal tijdens dit evenement. Teams lopen in estafettevorm 24 uur lang als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Daarnaast zamelen we geld in voor (lokaal) wetenschappelijk kankeronderzoek! Op zaterdag...

lees meer

DGG fractie on tour met Burgemeester Link22 mei 2016

Op zaterdag 21 mei is de fractie van de DGG op pad gegaan samen met Burgemeester Link en zijn partner. Doel was om de burgemeester kennis te laten maken met de maatschappelijke instellingen in Geldrop waar de leden van de DGG fractie bij betrokken zijn. De eerste stop was bij korenmolen het Nupke vervolgens werd de Prell bezocht. Hierna fietste het gezelschap naar Zesgehuchten waar het volkstuincomplex van de Verloren Kost en het gebouw...

lees meer

Burgemeester Link ontvangt CD uit handen van DGG raadslid Eric Ketelaars21 mei 2016

Blaasorkest BOG is opgericht in 1966 en bestaat dit jaar dus 50 jaar. Het orkest staat onder leiding van Peter van Eerd en speelt Böhmische blaasmuziek. Deze muzieksoort wordt afgewisseld met moderne en populaire blaasmuziek in diverse stijlen. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan heeft BOG een CD opgenomen. Op zaterdag...

lees meer

Cure wil 100% grondstoffen terug winnen.19 mei 2016

Afvalinzamelaar Cure heeft heel ambitieuze en tevens innovatieve plannen om de grondstoffen uit afval voor 100% terug te gaan winnen. Wat dit betekent voor onze gemeente gaan we de komende maanden als DGG heel kritisch bekijken. Wat betreft afvalscheiding (60%) zijn we met onze gemeente nageneog het beste jongentje van de klas in Nederland. Een positie om trots op te zijn. Reden genoeg om heel kritisch...

lees meer

Dinsdag 24 mei Wijkbijeenkomst Coevering18 mei 2016

We willen allemaal dat Geldrop-Mierlo een prettige leef- en werkgemeente is waar mensen graag wonen. Natuurlijk klinkt dit goed maar zijn we nog lang niet zover. In elke wijk dus ook in in de Coevering spelen zaken die we kunnen en moeten verbeteren. Als grootste politieke partij van Geldrop-Mierlo willen we graag samen met u het voortouw nemen. Daarom nodigen wij u van harte uit om ons tijdens de wijkbijeenkomst...

lees meer

Inputbijeenkomst programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied 22 april 2016

In het Stedelijk gebied Eindhoven (SGE) zal in december 2016 een nieuwe  bedrijventerreinenprogrammering moeten worden vastgesteld. Omdat deze programmering het schrappen van geplande en zelfs vastgestelde bedrijventerreinen behelst heeft het grote gevolgen voor diverse gemeenten in het stedelijk gebied. Er wordt gepraat over wat er staat te gebeuren, welke gevolgen er kunnen zijn en hoe Geldrop-Mierlo in het traject...

lees meer

Woningbouwplan Hekelstraat en verkoop percelen aan de Ellenaar en de woning Hekelstraat 2421 april 2016

Op 6 juli 2015 is in de raadsvergadering het voorstel over de Hekelstraat aangehouden. Om de volgende stap naar het bestemmingsplan te kunnen nemen zijn een aantal besluiten van de raad nodig. De raad is gevraagd in te stemmen met de aangepaste verkaveling, een keuze te maken voor de ontsluiting van het plan en om kennis te nemen van de beantwoording van de vragen. In 2014 zijn met Bouwbedrijf van Gerven voor het project Hekelstraat overeenkomsten gesloten. Daarin is overeengekomen dat Bouwbedrijf...

lees meer

Bouwplannen De Jonkvrouw en De Weverij20 april 2016

In de raad zijn twee plannen gepresenteerd. De Jonkvrouw bij het spoor op Zesgehuchten en De Weverij aan de slachthuisstraat – Bogardeind. Het conceptplan Jonkvrouw is op 20 april 2015 aan de raad gepresenteerd. In het raadsplein is aangegeven dat men kan instemmen met het starten van de procedure...

lees meer

Bespreking ingekomen brief van Detailhandel Nederland 19 april 2016

Detailhandel Nederland heeft een brief gestuurd aan de gemeenteraad en het college van de gemeente Geldrop-Mierlo. In deze brief wordt aandacht gevraagd voor een goed detailhandelsklimaat. Detailhandel maakt moeilijke tijden door waardoor de leegstand van winkelpanden in de centra van gemeenten groeit. Deze brief is besproken in een raadsronde. DGG is het roerend eens met het feit dat we daar waar we kunnen moeten helpen ervoor te zorgen dat het tij...

lees meer

Verbetervoorstellen bestuurlijk proces P&C cyclus19 april 2016

In de auditcommissie van 8 december 2015 is aan de hand van een notitie van de wethouder Financiën gesproken over het proces van de laatste begrotingsbehandeling. De notitie pleit voor een korter proces, waarbij het zwaartepunt komt te liggen bij de kadernota in plaats van bij de begroting. In de raadsinformatiebrief van 4 februari jl. is deze notitie verder uitgewerkt. De voorstellen hieruit zijn besproken in een raadsronde op 22 februari jl. Uit de raadsronde bleek dat de fracties de voorstellen...

lees meer

Nieuwe programma raad Geldrop-Mierlo zo plat als een dubbeltje.21 maart 2016

De afgelopen manden is er flink gepolderd door de fracties in de gemeenteraad. Resultaat een raad-programma volgens poldermodel. Iedereen is het met het programma eens en dat wil zeggen dat het zo algemeen is dat je er niet tegen kunt zijn. De DGG ziet dit programma dan veel meer als een agenda voor de komende anderhalf jaar. Alle punten op de agenda zijn in lijn met het programma van de voormalige coalitie...

lees meer

Onderzoek zwemmen in Geldrop: DGG vraagt om overleg met LACO.21 maart 2016

In april 2015 heeft de gemeenteraad besloten om de overeenkomst met Laco te beëindigen. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad aangegeven dat zij het belangrijk vindt dat in Geldrop ook na 31 augustus 2016 een zwemvoorziening beschikbaar is, waar de huidige gebruikers terecht kunnen voor hun activiteiten. Om te bekijken wat de mogelijkheden zijn, is een onderzoeksopdracht uitgezet. Het...

lees meer

BUURTBUS GELDROP-MIERLO IN DE GARAGE?21 maart 2016

Voor de DGG is het helder; een prachtig project wat uiteindelijk niet levensvatbaar is gebleken gezien de gerealiseerde kilometers in verhouding tot het aantal passagiers. Dat er een behoefte aan vervoer op deze manier is is wel duidelijk gezien de aantallen van gemiddeld 238 passagiers per maand per bus. En dat er meer dan voldoende professioneel animo is om deze...

lees meer

RIGHT TO CHALLENGE, WAT BETEKENT DAT NU EIGENLIJK???20 maart 2016

De notitie “Right to Challenge, de kunst van het uitdagen”, een initiatief uit Den Haag overigens, geeft aan hoe burgers van onze gemeente de mogelijkheid geboden krijgen om mee te dingen naar uitvoering van diensten die nu door de Gemeente Geldrop-Mierlo verzorgd worden. Populair gezegd komt het erop neer dat een individu of een groep burgers uit onze gemeente een plan in kan en mag dienen om zaken die nu door uitvoerders van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning geregeld...

lees meer

Bijeenkomst burgerpanel succesvol. Co-creatie levert nieuwe ideeen op!5 maart 2016

Op 3 maart is het Burgerpanel van de DGG bijeen geweest om nieuwe ideeën te ontwikkelen voor beleid in onze gemeente. Door middel van een co-creatie methode zijn zaken bedacht als "Vrij-willig oud worden", "en de drempel is weg!", "Zorg in de straat!" en meer. Vrij-willig...

lees meer

DGG wijkbijeenkomst Oranjeveld. 17 maart 2016.5 maart 2016

De DGG wil van Geldrop-Mierlo een gemeente maken die gelooft in het eigen kunnen van haar inwoners om, zelf of samen, structureel het optimale te bereiken. Dan ontstaat er een klimaat waarin zaken tot bloei komen en waarin mensen vooruit kunnen. Een klimaat dat helpt om actuele thema’s aan te pakken: van leefbaarheid tot werkgelegenheid, van zelfredzaamheid tot welzijn. In dit klimaat moet...

lees meer

DGG uit de Coalitie. Wat is de stand van zaken.10 februari 2016

De Fractie DGG heeft een pittige tijd achter de rug. Onze voormalige  coalitiepartners SP en CDA dienden een motie van wantrouwen in tegen de DGG en onze wethouder Ton Steenbakkers. Ton werd hiermee als goed functionerende wethouder met veel respect binnen en buiten de gemeente de dupe van een politiek spel achter de rug van de openbaarheid om. CDA en SP verweten de DGG...

lees meer

Als de wethouder het zelf(s) niet meer weet. . . . Dan vraagt ze toch (de) Raad!1 februari 2016

Op 1 februari werd tijdens het Raadsplein de problematiek rondom goed beheer van de fiets- en voetpaden langs de Santheuvel in Mierlo besproken. Aanleiding van deze bespreking was het feit dat noch de ambtenaren noch de wethouder, Renee Hoekman, in staat blijken om een deugdelijk plan op te stellen wat zorgt voor veilige en voldoende brede fietspaden c.q. voetpaden waarbij het groene karakter van de...

lees meer

Reactie DGG op motie van wantrouwen van SP en CDA11 januari 2016

SP en CDA komen afspraken over evaluatie coalitie niet na.   In het kader van de transparantie informeren SP en CDA een selecte groep fracties.   SP en CDA voeren alleen gesprekken met D66 en VVD.   Andere fracties tasten in het duister.   Ton Steenbakkers wethouder DGG stapt op.   Vertrouwen dat komt te voet en gaat te paard. En dat is hier ook...

lees meer

Frans Stravers, fractievoorzitter DGG: In 2016 geen extra lasten verzwaring voor de inwoners!24 december 2015

Afgelopen maanden is er veel rumoer geweest in de politiek in Geldrop-Mierlo. Vooral tijdens de behandeling van de begroting. Partijen willen bij de begroting een eigen geluid horen laten horen en dat lijkt soms te gaan ten kosten van de samenwerking en het zoeken naar compromissen. Een eigen geluid is voor de DGG niets nieuws, we laten al jaren ons eigen geluid horen. Elk jaar bij de begroting leveren we een uitgebeid onderbouwd en betaalbaar plan in met daar waar nodig vernieuwing in...

lees meer

Ook in 2016 samen werken aan de toekomst van Geldrop-Mierlo.24 december 2015

We gaan weer een nieuw politiek jaar tegemoet. Een jaar waarin de DGG samen met andere coalitie en oppositie partijen zal blijven zoeken naar oplossingen voor vraagstukken die spelen in onze gemeente. Sommige oppositiepartijen hebben het gevoel dat zij niet gehoord worden. De DGG is voor een politiek met respect voor elkaar. Dat is met elkaar discussiëren op argumenten...

lees meer

Eric Ketelaars: Meer nadruk op leefbaarheid23 december 2015

Met alle mondiale spanningen, landelijke vraagstukken en regionale ontwikkelingen is het rondom de aankomende feestdagen wellicht goed om eens stil te staan bij hetgeen we koesteren, dicht bij huis. De eigen leefomgeving, de eigen woning, ons eigen gezin; allemaal zaken die ons rechtstreeks aangaan en...

lees meer

Peter Looijmans: 2015 een bewogen politiek jaar23 december 2015

“Politiek door de ogen van de burgers” zo luidt de slogan van het verkiezingsprogramma van DGG en zo moet het ook zijn. Ik ben op de eerste plaats een inwoner/burger van onze gemeente die zich graag op een positieve manier “bemoeid” met het wel en wee van onze gemeente met als...

lees meer

Elke inwoner van Geldrop-Mierlo heeft recht op een sociaal leven onze gemeente met hart!26 november 2015

Op 23 November jl. werd de evaluatie van het Armoedebeleid door de Gemeenteraad behandeld. In een in 2012 vastgelegde notitie zijn de uitgangspunten van het door de Gemeente Geldrop-Mierlo te voeren Armoedebeleid vastgelegd waartoe ook een periodiek evaluatie behoort. Kern van dat beleid was en is nog steeds om mensen zonder sociaal of economisch perspectief toch zoveel als mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij. Inmiddels is door de regering...

lees meer

Wijzigingsvoorstellen DGG Begroting 201617 oktober 2015

1. Inleiding Allereerst wil de DGG haar waardering uitspreken voor het feit dat het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) ook in meerjaren perspectief een sluitende begroting heeft weten in te dienen. Dit is het resultaat van een doordachte begrotingsmethodiek en het solide financieel beleid van de afgelopen jaren. Er moet bezuinigd worden om de begroting sluitend...

lees meer

Herinrichting Milieustraat kan van start30 september 2015

De herinrichting van de milieustraat aan het Emopad in de kern Geldrop kan van start gaan. Op aandringen van, met name,  de DGG is de wethouder, Miranda Verdouw (SP),  alsnog gaan praten met de Belangenvereniging Zesgehuchten over de verkeersproblematiek die samenhangt met de huidige Milieustraat en kringloopwinkel Het Goed. De Belangenvereniging maakt zich al langer ernstig zorgen over...

lees meer

Kritischer op samenwerkingsverbanden. De raad aan het roer?30 september 2015

De Rekenkamercommissie heeft een rapport uitgebracht waarin de Verbonden Partijen centraal staan en dan in het bijzonder de financiële component ervan. Dit zijn samenwerkingsverbanden waaraan onze gemeente deelneemt. Met dit onderzoeksrapport hoopt de Rekenkamercommissie bij te dragen aan de versterking van de controlerende rol van de gemeenteraad. Conclusie van dat onderzoek is dat de gemeenteraad de haar controlerende rol verder zou moeten verbeteren....

lees meer

NOTA DUURZAAMHEID TERUGGEGEVEN AAN COLLEGE VAN B&W30 september 2015

Afgelopen Raadsplein werd de nota Duurzaamheid Geldrop-Mierlo 2016-2018 in een aparte raadsronde besproken. Op uitdrukkelijk verzoek van de Raad is om een dergelijke nota gemaakt. Duurzaamheid is een begrip dat steeds meer een vanzelfsprekendheid wordt als het gaat om effecten van ons gedrag en onze huidige leefwijze op de toekomst van onze leefomgeving. Zo is in...

lees meer

Voortgezette behandeling Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)29 september 2015

Tijdens de eerste behandeling van dit onderwerp op 31 augustus jl. bleken er nog veel vragen te bestaan. Als voorbereiding op de behandeling op 28 september had de verantwoordelijke wethouder (Miranda Verdouw, SP) in een memorie van toelichting geprobeerd duidelijkheid te verschaffen maar tijdens de vergadering bleek dat er nog veel meer vragen ontstaan zijn. Veel vragen bleven onbeantwoord waaronder de vraag van DGG waarom het Strabrecht nieuwbouw...

lees meer

Verzelfstandiging SCC Hofdael15 september 2015

In november 2013 heeft de raad besloten dat er een bedrijfsplan moest komen gemaakt door de huidige gebruikers van Hofdael om de verzelfstandiging van Hofdael  vorm te geven.  DGG was destijds voorstander van een andere opzet maar dat was politiek niet haalbaar. We volgen nu kritisch de ontwikkelingen omdat er een fikse bezuiniging op Hofdael gerealiseerd moet worden. Momenteel geeft de gemeente per jaar...

lees meer

Jaarverslag werkplein31 augustus 2015

In het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de activiteiten die het Werkplein Helmond in 2014 voor onze gemeente heeft uitgevoerd. De DGG heeft het jaarverslag doorgespit en heeft vooral veel cijfers gevonden, maar geen enkel verslag over hoe de klanten van het Werkplein een en ander hebben ervaren in 2014. Dit jaar heeft men ook geprobeerd om een goed beeld te geven van de situatie in Geldrop-Mierlo. De DGG zou graag zien dat er de mogelijkheid is om de cijfers...

lees meer

Herinrichting van Milieustraat aan het Emopad komt snel dichterbij…. maar…..31 augustus 2015

Alweer Ruim 3 jaar geleden is besloten om de Milieustraat aan het Emopad in de kern Geldrop opnieuw in te richten. In de afgelopen tijd zijn een aantal maatregelen en voorzieningen getroffen die herinrichting fysiek mogelijk maken. Het ging hierbij vooral om verplaatsing van de Gemeentewerf naar de kern Mierlo en sloop van het voormalige JOEK-gebouw...

lees meer

Huisvesting scholen: Nog even goed kijken naar de prioriteiten!31 augustus 2015

Op 31 augustus stond het IHP (Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs) op de agenda. Altijd weer een onderwerp met de nodige impact op de huisvesting, en daarmee samenhangend de kwaliteit van onderwijs, binnen onze gemeente. Ook voor de begroting kan dit onderwerp de nodige consequenties hebben. Aan de hand van leerlingenprognoses en de kwaliteit van...

lees meer

DGG stelt vragen over accommodatie tekort V.V. Braakhuizen.24 augustus 2015

De fractie van de DGG houdt regelmatig de vinger aan de pols bij verenigingen en instellingen uit Geldrop-Mierlo. In een gesprek met het bestuur van VV Braakhuizen kwam naar voren dat deze vereniging kampt met een behoorlijk accommodatietekort. Aanleiding voor de DGG om hierover vragen aan het college van burgemeester en...

lees meer

De inwoner centraal in een veranderende gemeente.14 juli 2015

De inwoner centraal in een veranderende gemeente, dat is het centrale thema van de DGG in deze periode. De DGG ziet de gemeenteraad als de eerstelijns politiek. Het dichtst bij de inwoners, dus goed in staat om weet te hebben van dingen die de inwoners belangrijk vinden. Het betrekken van de burger bij de politiek, het betrouwbaar maken van de politiek. Het kijken door de ogen van de burger zijn zaken die voorop moeten komen te staan. Het afgelopen jaar...

lees meer uw mening

Woningbouw Hekelstraat in Mierlo6 juli 2015

Al in september 2014 is er een plan voor de omgeving Hekelstraat in Mierlo gepresenteerd naar aanleiding van een wedstrijd. Een tijd geleden stond dit onderwerp ook al op de agenda en ook toen waren de verschillende fracties het niet eens met het voorliggende plan. Naar aanleiding van de ze behandeling is door meerdere fracties (waaronder de DGG) aan het college gevraagd om dit plan nog een keer te bekijken en om nog een keer met alle betrokkenen te spreken...

lees meer

Preventie, veiligheid en Handhaving horen bijelkaar.6 juli 2015

Veiligheid is voor de meesten onder ons een groot goed, dagelijks hebben we ermee te maken en iedereen kan voor zichzelf moeiteloos hierbij een aantal voorbeelden oplepelen en gelijk aangeven wat dan het belangrijkste is. Veiligheid  op zich is steeds in beweging en de gevoelens daarom heen bewegen mee. Ook de overheid is zich daarvan bewust en heeft  daarom wet- en regelgeving ingevoerd die gemeentes in een regiefunctie voor veiligheidsbeleid...

lees meer

Even een tandje minder, maar volledig betrokken4 juli 2015

De laatste maanden heeft een nekhernia mij behoorlijk beperkt in de deelname aan het gemeenteraadswerk.  Even een tandje terug was het motto. Een hele avond deelnemen aan het fractieoverleg of aan het raadsplein was er een tijdje niet bij. Maar daarmee was mijn betrokkenheid er niet minder om. Ik werd door de fractie volledig op de hoogte gehouden van alle onderwerpen en daardoor had ik zeker, waar mogelijk, mijn inbreng.  Nu gaat het langzaam...

lees meer uw mening

Bruisende centra voor Geldrop en Mierlo.3 juli 2015

Zestien maanden is het alweer geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen hebben plaatsgevonden. Zestien maanden geleden ook, dat de lokale partij OGM is samengegaan met DGG. We zijn nu zestien maanden verder en zien dat dit een goede keuze is geweest. Fijn ook dat Jan van Bussel en Huub van den Einden zich weer hebben aangesloten bij de DGG. Het is weer een grote club die zich gezamenlijk inzet voor met name de lokale belangen van de gemeente Geldrop-Mierlo. Vorig...

lees meer uw mening

Samenwerking in 1 lokale Geldropse partij gaat prima.2 juli 2015

Met de verkiezingen in 2014 heb ik samen met Dirk van Weert de overstap van OGM naar DGG gemaakt.  Belangrijkste reden was dat Geldrop-Mierlo niet gebaat is bij te veel kleine partijen gezien de grote uitdagingen van de toekomst. Daarbij kwam, dat gebleken was dat de standpunten van OGM en DGG niet onoverbrugbaar ver uiteen liepen. Nu, een jaar verder,  ben ik van mening dat deze stap...

lees meer uw mening

Na ruim anderhalf jaar actief in de DGG en de lokale politiek1 juli 2015

Voor mij persoonlijk vooral een openbaring. Wat gebeurt er toch enorm veel in onze gemeente en wat is er toch ontzettend veel voor nodig om dat allemaal te sturen, te begeleiden, te controleren, te activeren, in stand te houden, maar vooral ook om te begrijpen. Begrijpen waarom dingen zijn zoals ze zijn, waarom zaken lopen zoals ze lopen en vooral ook waarom regels en voorschriften er zijn en wat het betekent om deze uit te leggen dan wel te verdedigen...

lees meer uw mening

Baas in eigen gemeente!28 juni 2015

Sinds we als fractie de taken hebben verdeeld ben ik me meer en meer aan het specialiseren op de gebieden van Sociale zaken en armoede, jeugd en onderwijs, democratisch bestuur én bouwen en wonen. Daarnaast bezoek ik de bijeenkomsten van de MRE (Metropool Regio Eindhoven). Gelukkig mag ik bij elk onderwerp rekenen op een maatje, twee kunnen/weten immers meer...

lees meer uw mening

Metropool Regio Eindhoven programmabegroting 2016 (MRE).24 juni 2015

De gemeenteraad is gevraagd in te stemmen met de programmabegroting 2016 van de MRE. En daar een zienswijze aan toe te voegen. De financiële resultaten zullen worden verwerkt bij de kadernota.   De DGG heeft zich lang zorgen gemaakt over de open eind financiering van deze begroting.  Al tijdens de eerste behandeling van dit voorstel heeft de DGG deze zorgen ook in de gemeenteraad op de tafel gelegd. We zijn van mening dat een ieder de eigen broek dient op te houden,...

lees meer

Dienst Dommelvallei komt op stoom .....20 mei 2015

Per Januari 2014 is de gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei als zodanig van start gegaan. Een prima voorbeeld van samenwerking tussen de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son & Breugel  op het gebied van bedrijfsvoeringstaken zoals financiën, belastingen, personeel en organisatie, informatievoorziening...

lees meer

Geen concessies aan de veiligheid! Alle brandweerwagen blijven staan! 20 mei 2015

Sinds kort vallen alle brandweerkorpsen onder de veiligheidsregio. Dit is een wettelijk verplichte regionale organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden. De veiligheidsregio heeft een beleidsplan opgesteld voor de periode 2015-2019. De gemeenteraad...

lees meer

Programma begroting MRE 201619 mei 2015

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de MRE (Metropool Regio Eindhoven, voorheen SRE) programma begroting. Met de aantekening dat bij deze begroting niet inzichtelijk is gemaakt waar de gelden voor het ‘programma” aan uitgegeven worden. Het financiële resultaat zal worden verwerkt bij de kadernota. Om een goede mening over een stuk te kunnen geven is het, naar de mening van de DGG, belangrijk dat je over alle nodige gegevens beschikt. Bij het beoordelen van...

lees meer

Nieuwe verordening leerlingenvervoer19 mei 2015

Als gevolg van de invoering van de Wet passend onderwijs op 1 januari 2014 wordt de verordening leerlingenvervoer 2014 geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe situatie. Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de speciale school ver weg ligt. Bij de regeling worden de uitgangspunten zelfredzaamheid, eigen verantwoording, cliëntgericht...

lees meer

Presentatie wonen en werken en stand van zaken projecten Ruimte19 mei 2015

De wethouder wilde de raadsleden graag bijpraten over de verschillende projecten rondom wonen en werken in onze Geldrop-Mierlo. Aangezien in de openbare agenda duidelijk was aangegeven dat er gesproken zou worden over de ontwikkelingen rondom Josephinehof was er op de tribune een aanzienlijke groep geïnteresseerden. Begrijpelijk gezien de zorgen die vele bewoners van Zesgehuchten hierover hebben. Groot was dan ook de teleurstelling...

lees meer

Plan de Jonkvrouw nu veel beter!21 april 2015

Het nieuwe planvoorstel De Jonkvrouw is het resultaat van het overleg in de klankbordgroep, die voor dit plan is opgericht. Tijdens de vergadering van 20 april is de gemeenteraad geïnformeerd over de wijzigingen. Het oorspronkelijke plan was te hoog, te dicht op de huidige bebouwing, te grootschalig, zorgde voor veel verkeershinder. Baarde zorgen m.b.t. de bestaande gasleiding dicht...

lees meer

Openbaar vervoer en de Buurtbus in Geldrop-Mierlo21 april 2015

Tijdens het raadsplein van 20 april werden de meest recente ontwikkelingen rond de buurtbus en de nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer (OV) in Geldrop-Mierlo besproken. Deze twee onderwerpen hangen uiteraard nauw met elkaar samen omdat de raad, door het verminderde aanbod van OV door Hermes, twee jaar...

lees meer

LHBT beleid of breder emancipatie beleid?21 april 2015

In de raadsvergadering van 19 januari jl. is door een aantal partijen een agendavreemde motie ingediend aangaande het LHBT beleid. Dit is beleid dat gemaakt zou moeten worden ter bescherming en emancipatie van kwetsbare doelgroepen lesbiënnes, homofielen, biseksuelen en transgenders. De meerderheid van de raad inclusief DGG stemde destijds tegen deze motie omdat wij geen beleid willen voor bepaalde doelgroepen. ...

lees meer

Sluitingstijd paracommerciele rechtspersonen21 april 2015

Een onderwerp dat de afgelopen maanden de gemoederen flink heeft bezig gehouden in Geldrop-Mierlo stond op de agenda van het raadsplein op 20 april. Eind 2013 heeft de raad een nieuwe drank- en horecaverordening vastgesteld. Deze verordening is destijds tot stand gekomen omdat de lokale horeca (terecht) problemen had met bepaalde activiteiten (zoals feesten en partijen) die plaatsvonden bij gesubsidieerde instellingen en verenigingen. Onder ander sportkantines...

lees meer

Een vernieuwde werkwijze voor de Raad?16 april 2015

De gemeenteraad is onder andere verantwoordelijk voor haar eigen manier van vergaderen, de manier waarop besluiten tot stand komen en de manier waarop burgers inspraak hebben. Sinds een paar jaar wordt volgens een bepaalde methode gewerkt. DGG heeft geconstateerd dat de inspraak van burgers vaak pas (te) laat in...

lees meer

Wet Tegenprestatie kent nog veel haken en ogen!16 april 2015

Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2015 mensen met een bijstandsuitkering verplichten tot het doen van een tegenprestatie volgens de Participatiewet. Deze tegenprestatie houdt in dat de uitkeringsgerechtigde naar vermogen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden verricht, naast of in aanvulling op reguliere arbeid. Tijdens de behandeling van de Verordeningen Participatiewet is aangegeven dat de raad bij de invoering...

lees meer

Ondertekening contract PT en Dommelvallei16 april 2015

lees meer

OZB verhogen voor gratis parkeren? Dacht het niet!14 april 2015

De discussie over gratis parkeren met een blauwe zone was de afgelopen twee raadspleinen aan de orde. Op 13 april was er een raadsronde aangevraagd door D66 en VVD waarin we met de ondernemers vereniging en het centrummanagement van Geldrop in discussie gingen over het betaald parkeren. D66 stelde voor om de kosten die gemoeid zijn met het afschaffen van betaald parkeren (ongeveer 300.000...

lees meer

Werkwijze CMD en Plusteam14 april 2015

Op 13 april konden Raadsleden tijdens het raadsplein aan verschillende tafels vragen stellen over de werkwijze van het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) en het Plus Team. Vanwege de transities zijn er binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Geldrop-Mierlo diverse reorganisaties geweest. Op het gebied...

lees meer

Beeindigen Subsidie zwembadexploitant Laco6 april 2015

Op 30 maart werd onder grote publieke belangstelling  gesproken over de vraag of de subsidierelatie van de gemeente met zwembadexploitant Laco vanaf september 2016 voortgezet zou moeten worden. Vooropgesteld moet worden dat DGG voor behoud van een zwembad in Geldrop is. Zwemmen is voor veel mensen een belangrijke en gezonde hobby en het vervult een belangrijke maatschappelijke...

lees meer

Visie supermarkt structuur. Winkelstrips moeten blijven!5 april 2015

Op maandag 30 maart heeft de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo vergaderd over de "visie over de supermarktstructuur" (GM2015.0112).  De visie, zoals die nu is opgesteld, geeft onder andere de mogelijkheid om als er een winkel uit de wijk zou verdwijnen, de bestemming van het leegkomende pand in de wijk zodanig te wijzigen dat het opnieuw vestigen van een winkel (supermarkt) daar niet meer mogelijk is. De DGG heeft in haar verkiezingsprogramma...

lees meer

Onderhoudsniveau gemeentelijk gebouwen4 april 2015

Al enkele jaren is de gemeente bezig na te denken over hoe om te gaan met het gemeentelijk vastgoed. Sommige gebouwen behoren bij gemeentelijke kerntaken andere niet. De gebouwen die niet tot de gemeentelijke kerntaken behoren zouden afgestoten moeten worden. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan omdat het vaak om gebouwen gaat waarin sociaal-maatschappelijk organisaties gehuisvest zijn. Het college heeft toegezegd dat de gemeenteraad begin 2016 hierover nader geïnformeerd...

lees meer

Werkbedrijf Atlant-De Peel3 april 2015

In 2013 hebben het rijk en de sociale partners een Sociaal Akkoord afgesloten. In dit Sociaal Akkoord is onder meer opgenomen dat er landelijk 35 Werkbedrijven worden gevormd. Per arbeidsmarktregio komt er één Werkbedrijf. Een werkbedrijf heeft tot taak het invullen van de vraag naar capaciteit bij werkgevers,  het direct naar werk begeleiden van werkzoekenden, begeleiding bij werk, diagnosestelling bij beperkingen, toepassen ven de instrumenten uit de Participatiewet, zo nodig...

lees meer

Karakteristieke gevel Wollendekenfabriek blijft behouden.2 april 2015

Voor het oude pand van de wollendekenfabriek aan de Parallelweg groeit het onkruid weelderig. Al een hele tijd gebeurt er ogenschijnlijk niets en neemt de tand des tijds de controle over. Het verval van dit markante, beeldbepalende gebouw wordt steeds meer zichtbaar. Echter, schijn bedriegt! De plannen voor behoud van de monumentale voorgevel en de bouw van maximaal 20 woningen liggen klaar. Op 30 maart werden ze aan de gemeenteraad gepresenteerd,...

lees meer

Ontwikkelingen in de detailhandel en bij supermarkten. Uitbreidingsmogelijkheden Lidl in de Coevering.21 maart 2015

Het is bekend dat de detailhandel het steeds moeilijker krijgt door een diversiteit aan ontwikkelingen. Een externe deskundige op dit gebied verzorgde tijdens deze raadsronde een presentatie welke dit weer bevestigde. Ook in Geldrop-Mierlo is dit van toepassing. DGG ondersteunt daarom initiatieven welke het winkelen...

lees meer

DGG ontevreden over harmonisatievoorstel kadernota. Beleid maken moet belangrijker blijven dan bezuinigen. 20 maart 2015

Om de samenwerking binnen de Dommelvallei (samenwerking op het gebied van administratie en financiën tussen Nuenen, Son en Breugel en Geldrop-Mierlo) zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk om een aantal zaken hetzelfde te doen of om ze in ieder geval in gelijke lijn te brengen. In zowel Nuenen als Son en Breugel wordt al met...

lees meer

De basis van de GGD20 maart 2015

De doel van deze raadsbijeenkomst was het informeren van de gemeenteraad over het wel en wee van de GGD. Wat zijn de basistaken en wat zijn de extra’s, de kersen op de taart (Ambulance en jeugdzorg). We maken als gemeenteraad veelvuldig gebruik van de diensten van de GGD. Echter het is belangrijk om als gemeenteraad zorgvuldig te overwegen waar de gemeentelijke financiële middelen aan worden uitgegeven. De GGD is nu toe een van de vaste instellingen waar we...

lees meer

Gratis parkeren in het centrum klinkt goed, maar wat zijn de gevolgen?14 februari 2015

Tijdens de behandeling van het college werkprogramma kwam het onderwerp weer ter sprake: gratis parkeren in het centrum van Geldrop. Volgens D66 en VVD zou het betaald parkeren onmiddellijk vervangen kunnen worden door een blauwe zone. Een blauwe zone houdt in dat je maximaal 2 uur (gratis) mag parkeren. Binnen de DGG staat het betaald parkeren al een tijdje ter discussie. Dit wil niet zeggen dat we de populistische oplossing van D66 en VVD zonder meer kiezen. Het betaald...

lees meer uw mening

De nieuwe huisvestingswet biedt minder dan gedacht.10 februari 2015

Dit jaar wordt de nieuwe huisvestingswet van kracht.  Aan de hand hiervan kunnen gemeenten een verordening opstellen die ze meer mogelijkheden geeft om controle uit te oefenen op de verdeling van de woningvoorraad. De DGG vond dit een positieve ontwikkeling. Nu hebben de woning coöperaties...

lees meer

Toekomstvisie brandweerzorg moet aangepast worden.10 februari 2015

Op 9 februari werd in een raadsronde de toekomstvisie brandweerzorg besproken. Sinds enige tijd is de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) in werking. VRBZO is een wettelijk verplichte regionale samenwerking. Lokale brandweerkorpsen zijn daarmee opgegaan in een regionaal brandweerkorps. Een forse reorganisatie die grote gevolgen heeft voor onze lokale brandweerorganisatie maar naar nu blijkt ook voor het veiligheidsniveau...

lees meer

DGG voor emancipatienota en voor focus op belangrijke lokale vraagstukken21 januari 2015

Tijdens het raadsplein op 19 januari brachten Groen Links, SP, PvdA en CDA een motie in stemming inzake gemeentelijk beleid voor LHBT (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders). DGG heeft tegen deze motie gestemd omdat wij van mening zijn dat iedereen een gelijke behandeling verdient ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, geloof of seksuele geaardheid. Uitzonderingen maken kan juist leiden tot tegenstellingen terwijl...

lees meer

Gesprek met gebruikers over verzelfstandiging Hofdael20 januari 2015

Tijdens de raadsronde op 19 januari kwamen de gebruikers van Hofdael een toelichting geven op hun plannen met ons cultureel centrum Hofdael. Zoals u mogelijk weet is het gebouw en de exploitatie ervan nu nog in handen van de gemeente. Jaarlijks moeten er enkele tonnen door de gemeente betaald worden om Hofdael in stand te kunnen houden. In tijden van bezuinigingen en keuzes maken geen wenselijke situatie volgens DGG. Wij vinden dat Hofdael zelf de broek...

lees meer

DGG voor brede oplossing voor veilige toegang tot de milieustraat19 januari 2015

Al in december 2013 deed Belangenvereniging Zesgehuchten een voorstel aan het college om de oversteek aan het Emopad, ter hoogte van de milieustraat, te verbeteren. Voor fietsers is het lastig oversteken gezien de grote drukte en de brede weg. Pas in december 2014 kwam een, voor hen, onbevredigend antwoord. De...

lees meer

DGG tevreden over voorstel tussentijdse financiele rapportage.19 januari 2015

Al een aantal jaren geeft de DGG in de gemeenteraad en daarbuiten aan dat het maken van de begroting een lastige taak is. Zo heeft de DGG het voor elkaar gekregen dat de gemeente dynamisch is gaan begroten waarbij onder anderen elk jaar opnieuw gekeken wordt of alle gereserveerde gelden nog wel nodig zijn. Maar nog steeds wordt het bij het samenstellen van de begroting bezuinigd...

lees meer

In Memoriam Guus Janssen15 januari 2015

23 augustus 1931- 4 januari 2015 ‘Want als raadslid is het naar mijn mening heel belangrijk om steeds in de gaten te houden voor wie je het  allemaal doet: de burgers van onze mooie gemeente Geldrop.’   Afgelopen zaterdag hebben we afscheid genomen van onze Guus Janssen. Als we over ‘we’...

lees meer

Niet blokkeren maar verbreden! Op zoek naar de beste vormen van samenwerking.14 december 2014

De afgelopen weken is er in de gemeenteraad een discussie gevoerd over de toekomstige samenwerkingsvormen die de gemeente Geldrop-Mierlo zou willen aangaan. Uitgangspunt voor de DGG is hierbij dat we huidige samenwerking met anderen niet willen blokkeren maar juist op zoek zijn naar de versterking hiervan. Op...

lees meer

MRE moet eigen broek ophouden!25 november 2014

In de afgelopen jaren hebben 21 gemeenten samen gewerkt in de SRE (samenwerkingsverband regio Eindhoven) Samen sta je sterker. Binnenkort gaat de SRE over in de MRE (Metropoolregio Eindhoven). Tijdens de bijeenkomsten met de verschillende raadsleden uit de 21 gemeenten zijn we geïnformeerd en enthousiast gemaakt. Nu is het tijd om als gemeenteraad een en ander vast te stellen zodat...

lees meer

Participatiewet: WMO gelden inzetten waar nodig.25 november 2014

Ten aanzien van de participatiewet en de daarbij behorende kader nota merkt de DGG op dat we door de veranderende wetgeving en de eisen die gesteld worden aan de samenleving er creatief gekeken moet worden naar middelen die ter beschikking zijn voor de zwaksten in de samenleving. Dus ook kijken of WMO gelden gebruikt kunnen worden voor projecten voor kansarmen op de arbeidsmarkt...

lees meer

Interview met fractievoorzitter Frans Stravers22 november 2014

Op 22 november is Fractievoorzitter Frans Stravers geïnterviewd door studio040 in het kader van het programma Spotlight. Het interview gaat over de politiek in Geldrop-Mierlo en over nieuwe ideeën rond om het proces van zorgverlening thuis. Om het interview te bekijken klik op de onderstaande link https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Zd2k6jydAR0  

lees meer

Begroting gemeente Geldrop-Mierlo vastgesteld. DGG tevreden over het resultaat.9 november 2014

De gevolgen van het landelijk beleid worden vanaf 2015 duidelijk voelbaar voor onze gemeente. De overheveling van taken op het gebied van zorg (de transities) naar de gemeente zorgt voor grote onzekerheid. Grote onzekerheid bij de inwoners omdat zij niet weten wat hen te wachten staat. Grote onzekerheid bij...

lees meer

Woonvisie Geldrop-Mierlo. DGG voor behoud eigen gezicht Geldrop-Mierlo.8 november 2014

De raad wordt  gevraagd de woonvisie  vast te stellen en kennis te nemen van het actieprogramma. Op 19 mei jl. is tijdens raadsronde 3 van het raadsplein de Woonvisie Geldrop-Mierlo behandeld. Tijdens deze behandeling zijn diverse vragen gesteld waar in de Memorie van Toelichting op ingegaan wordt. Daarnaast...

lees meer

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 moeten gesteld worden.6 november 2014

De raad wordt gevraagd prioriteiten aan te geven in het veiligheidsbeleid en in te stemmen met de uitwerking van de voorgestelde prioriteiten. Aan de hand van een veiligheidsanalyse  en de veiligheidsmonitor is inzicht gekregen wat de stand van zaken met betrekking tot veiligheid is en hoe de inwoners over de veiligheid en leefbaarheid denken. Na afstemming  en bespreking...

lees meer

Kadernota Participatiewet. Er mag niemand buiten de boot vallen!6 november 2014

Op dit moment  worden binnen de gemeente Geldrop-Mierlo de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de Participatiewet. Deze wet zal met ingang van 1 januari 2015 van kracht zijn. De raad wordt gevraagd een visie vast te stellen en nadere invulling  te geven aan de uitgangspunten  van de Participatiewet....

lees meer

Treffen gemeenschappelijkeregeling PlusTeam. Samenwerken met de hele dommelvallei was beter geweest.5 november 2014

De raad wordt  gevraagd het college van burgemeester en wethouders  toestemming  te verlenen om een gemeenschappelijke regeling te treffen met de gemeente Waalre ten behoeve van het PlusTeam om zo te komen tot een PlusTeam dat op 1 januari 2015 volledig operationeel is, om op die manier de zorg voor onze kwetsbare inwoners te borgen. Met de transities die op 1 januari 2015 in zullen gaan is er veel werk aan de winkel...

lees meer

Aanpak strategische visie op Dommelvallei niet op het juiste spoor4 november 2014

In dit raadsvoorstel wordt  het plan van aanpak voorgelegd  om te komen tot een strategische bestuurlijke visie op Dommelvallei. Dommelvallei  is de naamgeving voor het gebied dat gevormd wordt  door de gemeenten Geldrop-Mierlo,  Nuenen ca. en Son en Breugel. Op de tweede plaats wordt  voorgesteld  een budget...

lees meer

Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldrop-Mierlo 2015 4 november 2014

De raad wordt  gevraagd in te stemmen met de conceptverordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Geldrop-Mierlo 2015 waarbij de Wmo raad om advies gevraagd is. Ook cliënten(raden) en andere belanghebbenden  zijn gevraagd om mee te denken. De DGG heeft de indruk dat de gemeente Geldrop-Mierlo behoorlijk op de...

lees meer

Plan De Jonkvrouw op Zesgehuchten. Kan dat niet anders?3 november 2014

In een mooie presentatie op 3 november 2014 tijdens het raadsplein werd de gemeenteraad en het publiek op de tribune een schitterend plan voorgeschoteld. Wanneer je de meegegeven geschiedenisles echter naast de huidige,plannen legt, zijn er enkele grote wijzigingen doorgevoerd in de oorspronkelijke intenties. Zo is er in 2004 nog sprake van bebouwing aan...

lees meer

Voorstellen DGG t.a.v. de begroting 2015-20189 oktober 2014

1. Inleiding Allereerst wil de DGG haar waardering uitspreken voor het feit dat het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) ook in meerjaren perspectief een sluitende begroting heeft weten in te dienen. Dit is het resultaat van een doordachte begrotingsmethodiek en het solide financieel beleid van de afgelopen jaren. Duidelijk is dat de landelijke politieke partijen vanuit Den Haag ook de komende jaren weer een belangrijk deel van hun problemen afwentelen...

lees meer

Ton Steenbakkers DGG wethouder op onder andere het gebied van de WMO over de komende transities in onze gemeente.8 oktober 2014

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om u wat meer te vertellen over waar we als gemeente Geldrop-Mierlo staan in het transitieproces. Daarbij wil ik ook graag een aantal zaken adresseren waar wij als gemeente tegenaan lopen in dit proces. Dit zijn, denk ik, zaken waar ook andere gemeenten mee te maken hebben. Persoonlijk en dichtbij Ik ben er trots op dat wij al in 2012 een integrale visie voor de inrichting van...

lees meer uw mening

PGB is een goede oplossing ook in de Jeugdzorg 3 oktober 2014

Wat betreft de DGG is daar weinig nieuws onder de zon met betrekking tot het Persoons Gebonden Budget (PGB). We willen dat mensen zelf de regie in hun leven kunnen voeren. Ook als je hulp van buiten nodig hebt. Je kunt er voor kiezen om voor hulp in natura te kiezen waarbij de gemeente regelt wie je zorg biedt. Maar daarnaast moet het ook mogelijk zijn om zelf een budget te krijgen...

lees meer

Raad maakt kennis met Programmabeleid bepalend orgaan (PBO) van de Stichting Lokale Omroep Geldrop-Mierlo.2 oktober 2014

Tijdens de raadsronde op 1 september jl. heeft de DGG gevraagd om een kennismaking met de leden van het PBO om te beoordelen of deze voldoende representatief is om onze lokale belangen te dienen voor het programma aanbod van Studio 040 radio en TV. De aanwezige leden van het PBO hebben zich voorgesteld en n.a.v. vragen over hun visie op het werk...

lees meer

PvdA probeert gelijk te halen met onzinnige en overbodige motie over afvalstoffen.1 oktober 2014

PvdA probeert gelijk te halen met onzinnige en overbodige motie over afvalstoffen. Als het gaat om de afvalstoffenheffing (het geld dat de inwoners betalen voor het ophalen van het huisvuil) is de PvdA al maanden bezig met het verkopen van onzin. Dit kwam op 29 september tot een hoogtepunt in de gemeenteraad toen zij een volledig overbodige motie er doorheen probeerde te slepen.  Dat...

lees meer

Plannen Hekelstraat Mierlo30 september 2014

Door middel van een presentatie van de wethouder en een architect werd de gemeenteraad vertelt wat er mogelijk zal gebeuren op het terrein bij de Hekelstraat in Mierlo. In het verleden heeft de gemeenteraad een aantal randvoorwaarden gesteld waaraan dit plan straks zal moeten voldoen. Al in een vroeg stadium betrokken worden is voor de DGG erg prettig....

lees meer

Financiele Voortgangsrapportage 2014. Vermijdt onnodige risico's2 september 2014

In het vastgestelde raadsprogramma  voor de periode 2010-2014 is in de planning een financiële voortgangsrapportage opgenomen.  De rapportage heeft betrekking op de gemeentefinanciën  van de eerste twee kwartalen over 2014 en is ingedeeld naar de 12 programma’s die de raad heeft vastgesteld. De financiële voortgangsrapportage...

lees meer uw mening

Aangepaste verordening Jeugdhulp gemeente Geldrop-Mierlo moet duidelijker2 september 2014

De regering in Den Haag heeft bepaald dat de Jeugdhulpverlening vanaf 1 januari 2015 door de gemeentes moet worden uitgevoerd. Op 1 september is de verordening Jeugdhulpverlening besproken. DGG is van mening dat iedereen recht heeft op maatwerk in zorg en dat niemand tussen de wal en het schip mag vallen. Wij vinden dat Geldrop-Mierlo het...

lees meer

Tussentijdsadvies PBO Lokale Omroep. DGG wil goede vertegenwoordiging 2 september 2014

De raad moet een advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media over de representativiteit van het Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO) van de lokale omroep. Nieuws over Geldrop-Mierlo wordt uitgezonden op radio en TV door Studio040. De gemeente is bij deelname aan uitzendingen door deze zender verplicht een subsidie te verstrekken als er een goed PBO is. Een andere...

lees meer

Door de ogen van ........20 augustus 2014

Politiek door de ogen van de burger, dat is het uitgangspunt van de DGG. Politieke besluitvorming moet meer aansluiten bij datgene wat er in de samenleving leeft. Ook de lokale politiek is teveel en te vaak bezig met interne processen. Het gevolg is dat de besluitvorming voor de burger steeds minder herkenbaar wordt. De Inspraakverordening alleen is onvoldoende om de mening van de burger te vertalen....

lees meer

Evaluatie uitvoering Wet Werk en Bijstand: participatie voorop 10 augustus 2014

De DGG heeft voortdurend aandacht voor verbeteringen ten aanzien van de uitvoering van de sociale wetten. De samenwerking met andere gemeenten in het werkplein in Helmond moet degelijk onafhankelijk geëvalueerd worden om te bezien of de beoogde doelstellingen gehaald worden en de destijds gemaakte keuze nog steeds...

lees meer uw mening

Gemeentelijk financien, tarieven en belastingen: de tering naar de nering zetten1 augustus 2014

De gemeenteraad stelt een zogenaamd raadsprogramma vast. In dit programma legt de raad concreet vast waaraan zij wil werken. Het college krijgt de opdracht om dit programma uit te voeren. Via periodieke rapportages wordt de raad op de hoogte gehouden van de voortgang. In de komende jaren wil de DGG een meer resultaatgerichte aanpak van zaken. Er...

lees meer

DGG staat voor heldere politiek. Inspraak is een recht van de inwoners.18 mei 2013

In de ruim veertig jaar van haar bestaan heeft de DGG zich bij voortduring ingezet om een politieke partij te zijn ván, maar vooral vóór de burger. Actief en betrokken bij verenigingen. Concreet helpen van mensen met problemen en een grote inbreng bij de politieke besluitvorming. In een maatschappij die steeds verandert, is het noodzakelijk dat je als partij oog hebt voor...

lees meer

Lokale overheid met gevoel en maatschappelijke verantwoording.25 februari 2013

De DGG heeft veel ambitie. Deze ambitie willen wij echter volledig ten dienste stellen van de burgers in onze gemeente. De mening van de inwoners is de basis voor onze inzet. Economische voor- of tegenspoed moet een onmiskenbare invloed hebben op het belastingbeleid, de heffingen en de leges. De DGG is bijvoorbeeld al jaren voorstander van bevriezing van de Onroerende Zaken Belasting. De lokale overheid mag niet langer medeverantwoordelijk...

lees meer

Eenheid in verscheidenheid20 februari 2013

De DGG kiest er voor om zich als Geldropse partij te manifesteren. Tegelijkertijd wil de DGG voor Mierlo een gelijkwaardige kwaliteit bereiken door voor een stevige samenwerking te kiezen met de lokale Mierlose partijen. Naar onze mening de beste garantie om de eigenheid van beide kernen te garanderen. Op deze wijze willen wij de eenheid in verscheidenheid voor beide kernen onderstrepen en waarborgen, en toch gebruik maken van de schaalvoordelen die de samenvoeging met zich meegebracht...

lees meer

Een fatsoenlijk bestaan9 januari 2013

In een wereld vol kansen op succes en kansen op falen, moeten mensen de zekerheid hebben, dat tegenslag niet betekent dat je aan de kant komt te staan. Een fatsoenlijk bestaan is het minste waar mensen van op aan moeten kunnen. Het gaat daarbij niet alleen om een behoorlijk inkomen maar om bestaanszekerheid in de meest brede zin van het woord: goed onderwijs,...

lees meer