Politiek door de ogen van de inwoners

 • Word lid

  Wilt u lid worden van de DGG? Meldt u zich vandaag nog aan.

  meld je aan
 • Blijf op de hoogte

  Op de hoogte blijven van de standpunten en acties van de DGG? Meldt u hier aan voor de digitale nieuwsbrief.

  inschrijven
 • Burgerpanel

  De DGG stelt uw mening op prijs! U kunt zich hier aanmelden.

  lees meer

DGG Nieuws

DGG op bezoek bij de ZLTO18 februari 2018

Binnen Geldrop-Mierlo spelen vele zaken in het buitengebied en bij onze agrarische ondernemers. Het is van belang dat er perspectief blijft voor de agrarische sector. Ook in de toekomst kunnen zij een bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving. Op 17 februari waren de raadsfracties uitgenodigd om op bezoek te komen bij een aantal van de agrarische bedrijven binnen onze gemeente. Raadslid Eric Ketelaars...

lees meer

Verkiezingen worden zichtbaar.17 februari 2018

De verkiezingen worden nu echt zichtbaar. Afgelopen zaterdag 17 februari waren bijna alle partijen bij elkaar op de gemeente werf om de verkiezingsborden te beplakken. Resultaat 14 beplakte borden die komende week geplaatst worden in onze gemeente. Voor de DGG bestond de plakploeg uit Frits van den Einden en lijsttrekker Frans Stravers.

lees meer

Kempische Heideschapen op de rotonde bij de A677 februari 2018

Op dinsdag 6 februari onthulde wethouder Hoekman vijf levensgrootte Kempische Heideschapen op de rotonde aan het Bogardeind bij de A67 in Geldrop. Het kunstwerk werd geplaatst in opdracht van de gemeente. Dit kunstwerk is gemaakt om de identiteit van de gemeente te versterken. Al van oudsher zorgden in de omgeving van Geldrop de aanwezigheid...

lees meer

Succesvolle infomiddag kandidaten Jongerenraad1 februari 2018

Op 31 januari zijn de eerste kandidaten voor de Jongerenraad bij elkaar gekomen. Zij kregen meer informatie over de Jongerenraad en hun rol als adviesvanger.  Rol van de Jongerenraad Fractieassistent Serkan Yarangümeli legde aan de jongeren uit wat de gemeenteraad van hen verwacht en welke vragen de Jongerenraad kan verwachten van de gemeenteraad. Ook kunnen de jongeren ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad over onderwerpen die zij belangrijk vinden en waarover...

lees meer

DGG wil al het verkeer van Horecaplein31 januari 2018

Binnenkort wordt de Heuvel in het centrum van Geldrop opnieuw ingericht. Hiervoor zijn twee optie in de inspraak gebracht. De DGG vindt het plan niet goed en wil er opnieuw over praten. Daarom dient zij samen met D66 een motie in.   Voor sommige dingen krijg je maar één keer een kans. Voor sommige dingen krijg je maar één kans, dat geldt zeker voor de inrichting van de Heuvel....

lees meer

Eric Ketelaars vraagt aandacht voor veilige oversteekplaats bij Kuhn18 januari 2018

De Commissaris van de Koning, Wim van den Donk, en het volledige College van B&W inclusief Gemeentesecretaris was op 18 januari op werkbezoek bij Kuhn. Geen betere gelegenheid om hen te laten ervaren hoe het is om over te steken tussen twee bedrijfslocaties, de Nuenenseweg loopt er namelijk precies midden tussendoor, zonder een veilige oversteekplaats. Als bedrijf heeft Kuhn laten zien dat ze veiligheid, in alle opzichten, enorm belangrijk vinden binnen hun...

lees meer

Er kan er maar één de lijstduwer zijn.29 december 2017

Het fenomeen van de lijstduwer is genoegzaam bekend. De lijstduwer staat op de laatste plaats van de kieslijst en is een persoon die binnen de partij en het openbaar bestuur een belangrijke rol heeft gespeeld. Lijstduwers ondersteunen de lijst maar hebben zelf geen ambitie om in de raad te gaan zitten.   De DGG beschikt over een aantal kandidaat-lijstduwers. Allemaal DGG leden die voldoen aan...

lees meer

Zwemmen doe je het liefst samen14 december 2017

Een eigen zwemvoorziening in Geldrop is de wens van veel Geldroppenaren. Ook de DGG is een groot voorstander van een eigen zwemvoorziening in Geldrop. Liefst met een binnen- en buitenbad. Om dit voor de lange termijn te garanderen heeft de gemeenteraad eind 2016 besloten om samen met LACO (eigenaar van de Smelen) aan de inwoners te gaan vragen hoe deze toekomstige zwemvoorziening er uit zou...

lees meer

We moeten onze gemeente blijven ontwikkelen!29 november 2017

In de ruim vijfenveertig jaar van haar bestaan heeft de DGG zich voortdurend ingezet om een politieke partij te zijn ván, maar vooral vóór de inwoners van Geldrop-Mierlo. Actief en betrokken bij verenigingen, het concreet helpen van mensen met problemen, een grote inbreng bij de politieke besluitvorming en direct benaderbaar. In een maatschappij die steeds verandert,...

lees meer

De meningen zijn verdeeld over de kermis in Geldrop. Verbeteringen lijken noodzakelijk.18 november 2017

Resultaten DGG burgerpanel november 2017 De meningen zijn verdeeld over de kermis in Geldrop. Verbeteringen lijken noodzakelijk.   In november werden de leden van het DGG burgerpanel vragen voorgelegd de kermis in Geldrop. In het begin van dit jaar heeft het college een rapport aangeboden aan de gemeenteraad waaruit...

lees meer

Ergernissen……..6 november 2017

Het college waarvan twee landelijke partijen de hoofdmoot vormen komen met “mooie” voorstellen in de begroting voor 2018. Waarschijnlijk dankzij het feit dat zij grote voorstander zijn van een nieuwe afvalfabriek die kapitalen kost en waarvan het rendement nog lang niet duidelijk is, zal het vastrecht volgend jaar met bijna 10% verhoogd worden. DGG heeft altijd gezegd dat de gemeente niet als risicodragend...

lees meer

Voldoende inspraak in beeldkwaliteitsplannen 1 oktober 2017

In de Ruimtekamer van 11 september jl. zijn zogenaamde Beeldkwaliteitsplannen voorgelegd aan de Raad. Het betrof twee locaties; het terrein van de voormalige school “De Bron” aan de Willem Barentszweg in de Coevering, en het gebied Luchen Noord deelgebied 2 in de kern Mierlo. Op zich mooie plannen maar wat voor de DGG het belangrijkste is hoe deze plannen tot stand gekomen zijn. In de presentatie werd duidelijk dat er voldoende ruimte is geboden aan onze burgers om hun mening te...

lees meer

Bedrijven Investeringszone1 oktober 2017

De Raad heeft een presentatie voorgeschoteld gekregen waarin de BIZ uitvoerig is toegelicht. BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone en is uitvloeisel van een landelijke wetgeving die, kort gezegd, erop neer komt dat ondernemers die in een bepaald gebied onderlinge afspraken maken om bijvoorbeeld verbeteringen aan te brengen...

lees meer

Nieuwe bestemmingplan Tweka goedgekeurd30 september 2017

Aan de Raad is gevraagd om het bestemmingsplan Twekaterrein vast te stellen. Dit terrein is een van de inbreidingslocaties die hard toe is aan een grondige opknapbeurt. Op dit terrein, waar zovele Geldroppenaren vroeger de kost verdienden met het vervaardigen van voornamelijk badmode, is een woningbouwproject voorzien waarbij een aantal markante zaken gespaard blijven...

lees meer

Veel groen in het Centrum van Geldrop30 september 2017

Aan de Raad is een presentatie gegeven door de ‘Groen-ambtenaren’ van onze Gemeente. Uitvoerig werd ingegaan op het groen in het centrum van de kern Geldrop. Wat al gedaan is, wat er nog gaat gebeuren en waar rekening mee gehouden moet worden. Op kritische vragen van de DGG waarom de toegangswegen, en dan met name Heggestraat en Bogardeind, naar...

lees meer

Frans Stravers Lijsttrekker DGG bij gemeenteraadsverkiezingen 2018.17 september 2017

Op 14 september heeft de ledenraad van de DGG Frans Stravers aangewezen als lijsttrekker van de DGG bij gemeenteraadsverkiezingen 2018. Het is de derde keer dat Frans Stravers de lijst van de DGG aanvoert. “De fractie van de DGG heeft Frans voor gedragen aan de ledenraad”, aldus DGG voorzitter Carolina Blok. “De ledenraad van de DGG is unaniem van mening dat Frans de beste keuze is en heeft de voordracht van de Fractie overgenomen.” Frans zit sinds...

lees meer

We moeten onze gemeente blijven ontwikkelen!17 juli 2017

De DGG wil onze gemeente blijven ontwikkelen. Tijden veranderen, nieuwe vraagstukken dienen zich aan. Daar moeten we op inspelen. Daar waar we bedreigingen zien moeten we ze het hoofd bieden, daar waar we kansen zien moeten we ze grijpen. Op die manier houden we onze gemeente bij de tijd en blijft het een fijne plek om te wonen. We noemen hier een paar voorbeelden waar de DGG graag samen met de inwoners aan wil werken. Innovatie en maatschappelijke ontwikkeling Geldrop-Mierlo...

lees meer

Huisvesting scholen Skandia15 juni 2017

De schoolbesturen in Geldrop willen in de Skandia eigenlijk ieder een eigen nieuw schoolgebouw. De Eenbes wil haar school een echt wijkgebouw laten zijn, dat na lestijden ook voor activiteiten van en in de wijk open is. Het Nut wil niet in één gebouw. De gemeente wil één gebouw...

lees meer

Extra waterberging Laan van Tolkien15 juni 2017

In de Laan van Tolkien is in 1998 een serie woningen gebouwd met een inpandige garage onder de woning. Gebleken is dat deze garages, ondermeer door de klimaatsverandering (zeer zware regenbuien), steeds vaker te maken krijgen met wateroverlast. De afgelopen decennia is op verschillende manieren met beperkte ingrepen geprobeerd een oplossing hiervoor te vinden, maar deze oplossingen bieden tot op heden onvoldoende soelaas. Het voorstel...

lees meer

Aanpassing Santheuvel15 juni 2017

Na een discussiebijeenkomst, vorig jaar met de gemeenteraad, heeft het college van Burgemeester en Wethouders een plan uitgewerkt, om te komen tot een oplossing voor de problematiek rondom de fietspaden aan de Santheuvel te Mierlo. De fietspaden zijn in slechte staat door de wortelopdruk van de bomen. Het...

lees meer

Kadernota armoedebeleid15 juni 2017

De nieuwe kadernota armoedebeleid is positief van opzet, maar de DGG is benieuwd naar de werkelijke uitvoering van het een en ander. Er is meer aandacht voor de voorliggende problemen, maar wordt de echte armoede hiermee ook echt aangepakt? Terecht wordt gesignaleerd dat de gemeente er al veel aan gedaan heeft om de betrokken...

lees meer

Stichting Huurderbelangen vraagt de raad om hulp in hun streven naar de afschaffing van de verhuurdersheffing. 31 mei 2017

De stichting huurderbelangen Geldrop-Mierlo heeft de raad een brief geschreven waarin zij de raad vraagt om hulp. Het verzoek is dat de raad een brief te stuurt aan de kabinetsformateur. De DGG vindt het een prima idee om een brief aan de kabinetsformateur te sturen met daarin een oproep om de verhuurdersheffing te schrappen. Verlaging van die heffing is voor ons eigenlijk niet eens een optie meer. De heffing zou helemaal van de baan moeten want er is geld nodig voor de woningcorporaties....

lees meer

Alleen deelname aan het zonnepanelen als alle aspecten duidelijk zijn en voordeel opleveren voor de inwoners en het milieu.31 mei 2017

Het college van B&W stelt voor om als gemeente deel te nemen aan het Zonnepanelen project Zuidoost Brabant. Dit voorstel houdt in dat inwoners van onze gemeente geld kunnen lenen bij de gemeente om zonnepanelen op hun dak te leggen. Indien men dat wil kan het hele proces van voor tot achteren uit handen genomen worden door de gemeente. Het doel is om het de...

lees meer

De beheersverordening voorkomt extra werk en extra kosten30 mei 2017

De DGG vindt het belangrijk om aan de wettelijke verplichtingen te blijven voldoen m.b.t. de houdbaarheidsdatum van bestemmingsplannen. Hierdoor is er geen financieel risico bij het innen van legeskosten bij bouwaanvragen en blijven we controle houden op de inrichting van onze gemeente. Op dit moment zijn een aantal bestemmingplannen aan het einde van hun geldigheidsduur. Omdat waarschijnlijk over...

lees meer

Het belang van de kinderen staat voorop. DGG niet akkoord met Collegevoorstel VVE.30 mei 2017

In de raadsvergadering van 15 mei is een amendement dat ingediend was door DGG, D66 en GroenLinks verworpen en is het voorstel van het college met betrekking tot de inrichting van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aangenomen. De DGG was tegen het college voorstel vandaar dat wij het amendement mede ingediend hebben. In de discussie over het voorstel VVE werden in de ogen van...

lees meer

DGG terughoudend bij volgende stappen Renescience.30 mei 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt voor om CURE toestemming te geven om in de joint venture met Dong Energy te stappen ter voorbereiding van de bouw van een grote renescience fabriek. Een aantal maanden gelden heeft de raad een amendement aangenomen waarin een aantal eisen en voorwaarden staan waaraan voldaan moet worden voordat CUR met Dong in zee mag gaan. De DGG is...

lees meer

Henk Dielis: Huisvesting maatschappelijke organisaties Braakhuizen-Zuid15 april 2017

Afgelopen maandag 10 april werd de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken aangaande de huisvesting van de verschillende maatschappelijke organisaties op Braakhuizen-Zuid. Een stand van zaken die meer vragen oproept dan antwoorden geeft; maar wat erger is: nog meer onrust veroorzaakt. De wethouder noemde in zijn betoog de mogelijkheid om de school te verhuizen naar de kerk met de fraaie reden dat dat voor de wijk positief...

lees meer uw mening

Vroeg en voorschoolse educatie. Moet dat zonder peuterspeelzalen?31 maart 2017

Het college voorstel voor nieuw beleid voor vroeg en voorschoolse educatie (VVE) roept dubbele gevoelens op en is niet zo helder als het lijkt. De aanleiding om iets te veranderen wordt er niet in verwoord. Welk probleem willen we eigenlijk oplossen? Zijn we nou aan het veranderen om het veranderen of is er ook nog meerwaarde? We hebben een goed functionerende stichting Peuterspeelzalen waar we miljoenen in geïnvesteerd hebben en het eerste wat het college...

lees meer

Haal alle korrels weg!31 maart 2017

Op 19 december 2016 nam de raad een unaniem een motie aan over de rubber korrels op kunstgrasvelden. Dit omdat er na een uitzending van Zembla onrust was ontstaan bij gebruikers van de velden en bij ouders van de kinderen die op zulke velden spelen. De korrels zouden namelijk mogelijk giftig kunnen zijn. Het RIVM zou dit gaan onderzoeken. Later bleek uit het onderzoek door het RIVM blijkt dat er geen gevaar zou zijn maar dat de normen...

lees meer

De volgende stap Renescience pas als aan de voorwaarden is voldaan31 maart 2017

CURE is het samenwerkingsverband tussen Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard voor het inzamelen van afval. CURE wil samen met Dong Energy een fabriek bouwen om het afval te verwerken volgens een nieuwe methode. Men verwacht dat met deze nieuwe methode (natte nascheiding) het overgrote deel van het afval omgezet kan worden in producten die opnieuw te gebruiken zijn. De inwoners zouden hun afval niet meer hoeven te scheiden en alles zou weer in één bak kunnen. Echter...

lees meer

Aanvullend krediet herinrichting Korte Kerkstraat28 maart 2017

In het voorstel voor de Korte Kerkstraat wordt gevraagd om een aanvullend krediet ten behoeve van de inrichting van het openbaar gebied Korte Kerkstraat en een gedeelte Bogardeind. Er wordt extra krediet gevraagd omdat de plannen na de inspraak duurder uitvallen dan begroot. De DGG juicht het enorm toe dat ook...

lees meer

Frans Stravers: Geldrop-Mierlo; de eigenheid van de kernen moet blijven!27 maart 2017

Sinds ik in de raad zit heb ik al diverse herindelingdiscussies meegemaakt. Telkens weer moeten gemeenten groter worden. Het gaat dan altijd om bestuurlijke aangelegenheden of over geld. Nooit wordt de vraag gesteld wat het betekent voor de afstand tot de inwoners. Nooit wordt de vraag gesteld wat het doet voor de eigenheid en identiteit van...

lees meer

Multifunctionele vergaderlocatie moet synergie opleveren.12 maart 2017

De DGG heeft lang getwijfeld over de bouw van een nieuwe multifunctionele vergaderlocatie bij het gemeentehuis. Het bouwen van een dergelijk vergaderlocatie is een grote investering. Bovendien gaat de gemeenteraad weg uit Hofdael als de vergaderlocatie wordt gerealiseerd. Daar moet je dus goed over nadenken. Daarom heeft de DGG bij de laatste behandeling van dit onderwerp gevraagd om een goede doorberekening en om een nader uitwerking...

lees meer

Frits van den Einden: Tradities waar blijven ze?11 februari 2017

In het verleden waren er in elk gehucht, dorp of stad wel een aantal tradities die te maken hadden met geloof, gewoontes, sportbeoefening of uit overlevering. We denken dan misschien meteen aan processies binnen het geloof, oogstfeesten, een viering of gewoon een gebruik dat al jaren lang plaatsvindt. Maar de simpelste dingen zoals kaarsjes uitblazen...

lees meer

Een jongerenraad in Geldrop-Mierlo is een goed idee.11 februari 2017

De DGG vindt het voorstel om een jongerenraad te starten een goed idee. Er moeten wel heldere afspraken gemaakt worden over de taak en rol van de jongerenraad. In het verleden zijn er jongerenpanels geweest en onder anderen omdat de afspraken of functie, taak en rol van deze panels vooraf niet helder vastgesteld waren,...

lees meer

Pand tijdelijk dichtgetimmerd. Mogelijk komt er een Lidl aan de Wielewaal.11 februari 2017

De DGG heeft diverse vragen gekregen over de dichtgetimmerde winkels aan de Wielewaal. Veel omwonenden vinden het geen gezicht. En zo het lijkt wel of de wijk aan het verloederen is. Men is benieuwd naar de toekomst van dit gebied. Onlangs heeft het college van B&W meer uitleg gegeven over de situatie aan de Wielewaal. Het winkelcentrum Wielewaal...

lees meer

Hondenpoep en kattenoverlast18 januari 2017

Als de fractie van de DGG op pad gaat en met inwoners van onze gemeente praat dan krijgen we het vroeg of laat altijd over de overlast van hondenpoep. Het invoeren van de hondenbelasting heeft hier geen einde aan gemaakt. Men vindt dan dat de handhaving beter moet want nu kun je het beste je hond buiten kantoortijden uitlaten want...

lees meer

Armoedebeleid: meer geld voor welzijnsactiviteiten17 januari 2017

In de Leefkamer van 17 januari stond het rapport over het armoedebeleid in onze gemeente op de agenda. Op de vraag van de DGG of het mogelijk is om de € 100,--, die beschikbaar zijn voor deelname aan welzijnsactiviteiten, te verhogen naar € 200,-- kregen we een ontkennend antwoord. Staatssecretaris Kleinsma heeft echter voor elke gemeente € 100.000,-- klaarliggen om dit wel mogelijk te maken.  De wethouder...

lees meer

Inspraak bij elke voorstel1 januari 2017

Inspraak bij elke voorstel De DGG ziet de gemeenteraad als de eerstelijns politiek. Het dichtst bij de burger en daardoor goed in staat om te weten van dingen zijn die de burgers belangrijk vinden. Het betrekken van de burger bij de politiek, het betrouwbaar maken van de politiek. Het kijken door de ogen van de burger zijn zaken die voorop moeten komen te staan. Als het aan de DGG ligt, is inspraak verplicht bij alle besluiten. Als dat...

lees meer uw mening

De DGG laat zich inspireren door wat er leeft in onze gemeente!1 januari 2017

De DGG laat zich inspireren door wat er leeft in onze gemeente! De DGG fractie heeft de afgelopen vier jaar een belangrijk deel haar tijd en inkomsten besteed aan het informeren van de burgers om nadrukkelijk verantwoording af te leggen als volksvertegenwoordiger. De DGG heeft regelmatig gepubliceerd in de huis-aan-huis-bladen in onze gemeente om de inwoners te informeren over wat er door de gemeenteraad is besloten...

lees meer uw mening

Thuis zijn en zich thuis voelen: woonomgeving en wijkontwikkelingsplannen1 januari 2017

In de ogen van de DGG zou Geldrop-Mierlo moeten bestaan uit sterke en gezonde wijken, buurten en straten. Gebiedsgericht werken moet het uitgangspunt zijn om alle wijken sterk en gezond te houden. Vanuit een brede blik, waarin economische, maatschappelijke, ruimtelijke en veiligheidsaspecten integraal worden meegewogen, werken in de wijken alle betrokkenen samen. De insteek van de gemeente moet zijn, dat zij ruimte geeft voor initiatief en, daar waar...

lees meer uw mening

Wonen en wijkontwikkeling.0 0000

De DGG stelt wonen centraal voor beide dorpskernen. De inwoners van Geldrop en Mierlo moeten zich in hun eigen woonomgeving veilig en thuis voelen. Een belangrijk speerpunt van beleid voor de komende vier jaar is de verdere ontwikkeling van de woonomgeving. De DGG wil de woonomgeving veiliger en aantrekkelijker maken voor de bewoners. Tevens wil de DGG...

lees meer uw mening

Voorzieningen in de wijken verbeteren0 0000

DGG is altijd voorstander geweest voor kleine winkels en voorzieningen in de wijken. Iedere wijk moet een ontmoetingsplaats (wijkgebouw) hebben voor alle bewoners om inhoud te geven aan de sociale cohesie. Daarnaast moet er in iedere wijk een hoog voorzieningenniveau zijn. Zeker nu van senioren verwacht wordt dat ze langer zelfstandig thuis blijven wonen is de noodzaak er absoluut dat er winkels en voorzieningen...

lees meer uw mening

Inrichting van de woonomgeving0 0000

Bij de inrichting van de leefomgeving (staten, wegen, pleinen, groenvoorziening, speelplekken) dient het aspect veiligheid nadrukkelijk te worden meegenomen. Het gaat dan niet alleen over veilige speeltoestellen en veilige en overzichtelijke verkeerssituaties, maar ook om de sociale veiligheid. De inrichting moet bijdragen aan het verhogen van de veiligheid op al deze aspecten. De DGG is voorstander van het zogenaamde 30-km-beleid in de wijken. De laatste jaren hebben...

lees meer uw mening

Onderwijs in onze gemeente0 0000

Onderwijs is zeer belangrijk in onze gemeente. Het gaat om onze jeugd, onze toekomst. DGG is voor goed en degelijk onderwijst ingebed in de samenleving. Om goed onderwijs in onze gemeente te realiseren is het van belang dat alle instanties op het gebied van het onderwijs goed samenwerken. Dat de samenwerking binnen het basisonderwijs in Geldrop-Mierlo een steuntje in de rug nodig heeft blijkt wel uit de vele perikelen...

lees meer uw mening

Onderwijs en de brede school0 0000

De gemeente moet initiatieven naar het onderwijs gaan ondernemen, die leiden tot een brede samenwerking met allerlei instanties, die raakvlakken hebben met het onderwijs èn het welzijn in de wijk. De basisschool moet onderdeel uitmaken van het centrum van een wijk. Om een brede school te zijn is het dan niet voldoende huisvesting te bieden aan een peuterspeelzaal en een kinderdagopvang. De school moet ook onderdak bieden aan bijvoorbeeld een steunpunt voor ouderen...

lees meer uw mening

Sociale weerbaarheid en veiligheid in en rond de school0 0000

In onze gemeente hebben we naast een goed gespreid aantal basisscholen, één school voor voortgezet onderwijs. Ten aanzien van de huisvesting van het onderwijs is de gemeente een doorgeefluik van de centrale overheid. De gemeente krijgt gelden voor de bouw en het bouwkundig onderhoud van scholen. Om tot een goede uitvoering van deze taak te komen is het noodzakelijk om een huisvestingsplan voor scholen te hebben. Dit betekent in de ogen...

lees meer uw mening

Door te investeren in onderwijs ontwikkelen we onze gemeente0 0000

De kracht van de Brainport regio Eindhoven ligt in kennis en innovatie. Investeren in onderwijs vormt de sleutel tot succes en persoonlijke groei en daarmee de groei van onze gemeente. DGG is voor het beste onderwijs en eerlijke kansen voor iedereen. De gemeente moet daarom onderwijs de kwaliteit en aandacht geven die het verdient. Verdere ontwikkeling van de relatie tussen het voortgezet onderwijs...

lees meer uw mening

Beleid samen met de inwoners0 0000

De gemeenteraad stelt een elke 4 jaar een beleidsprogramma vast. In dit programma legt de raad concreet vast waaraan zij wil werken. Het college krijgt de opdracht om dit programma uit te voeren. Via periodieke rapportages wordt de raad op de hoogte gehouden van de voortgang. In de komende jaren wil de DGG een meer resultaatgerichte aanpak van zaken. Er moet meer gekeken worden naar mogelijkheden dan naar belemmeringen. Tevens dienen er in het beleidsprogramma concretere doelen...

lees meer uw mening

Dynamisering van de begroting0 0000

Op het gebied van de gemeentelijke financiën heeft de DGG sterk gepleit voor een zogenaamde dynamische begroting. Dit wil zeggen dat je het geld voor bepaalde projecten ook daadwerkelijk afschrijft in het jaar dat het wordt betaald. Vele projecten hebben immers een looptijd van meerdere jaren. Als je dan het geld in de begroting van één jaar opneemt, krijg je een scheef...

lees meer uw mening

Het moet voor iedereen duidelijk zijn waar de gemeente zijn geld aan besteed.0 0000

Telkenmale aan het einde van het jaar tonnen overschot hebben, terwijl er bij de begroting op duizend euro bezuinigd moet worden is onverteerbaar. Veel van de onduidelijkheid in de begroting komt voort uit het schuiven met de reserves. Dit proces moet veel transparanter worden. Sparen als je geld over hebt en uitgeven als het nodig is. Ook moeten we bezuinigingen terugdraaien als er geld over blijkt te...

lees meer uw mening

Financiële positie van de gemeente0 0000

De komende jaren zal de financiële positie van de gemeente nog de nodige aandacht vragen. Met name de kosten voor de zorg en de participatiewet zullen een zware last op de begroting gaan vormen. We moeten daarom kritisch kijken naar alle uitgaven in de komende jaren. De DGG is voorstander van een degelijke begroting...

lees meer uw mening

Onderhoud leefomgeving0 0000

Ten aanzien van onderhoud en renovatie van de woonomgeving dienen de inwoners van onze gemeente inzicht te hebben in de planning van de uitvoering, zodat zij weten wanneer hun omgeving (straten en plantsoenen) na inspraak aan de beurt komt voor onder onderhoud en renovatie. Op dit gebied kan de inspraak en informatievoorziening nog sterk verbeterd worden. Zo zou men bij het vegen...

lees meer uw mening

Bereikbaarheid en Verkeer0 0000

Ten aanzien van het hoofdwegennet is de DGG voor maatregelen die er toe leiden dat de bestaande hoofdwegen beter benut kunnen worden. Zo is de DGG voorstander van de verdere verbreding van de A67 tot voorbij de afrit Geldrop om zo sluipverkeer verder te voorkomen. Naar de mening van de DGG moet het openbaar vervoer aantrekkelijker gemaakt te worden door meer lijnen tegen lagere tarieven te laten rijden. De DGG blijft voorstander van fijnmazig lokaal openbaar vervoer...

lees meer uw mening

Lokaal openbaar vervoer0 0000

Het openbaar vervoer krimpt steeds verder. Op dit moment zijn de vervoersbewegingen met name gericht om van plaats naar plaats te komen. Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is het nagenoeg niet mogelijk om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Hierdoor is het voor mensen, die van het openbaar vervoer afhankelijk zijn, steeds moeilijker om bijvoorbeeld vanuit huis naar het station te reizen of naar het centrum. Lokaal...

lees meer uw mening

Veiligheid en handhaving in onze gemeente0 0000

Alle vormen van overlast behoren op de agenda te staan. Kijkend naar de wijze waarop de reguliere politie als gevolg van landelijk beleid haar werkt verricht, lijkt het niet langer voor de hand te liggen om het probleem van de veiligheid en vrijheid in de directe woonomgeving, volledig op het bord van de politie te laten liggen. Het is tijd om, als gemeente, zelf actie te ondernemen. Met de komst van de veiligheidsregio is onze veiligheid en handhaving steeds meer...

lees meer uw mening

Hondenpoep en kattenoverlast0 0000

Binnen onze gemeente is er nog steeds overlast van hondenpoep. Het invoeren van de hondenbelasting heeft hier geen einde aan gemaakt. Ook hier moet de handhaving beter. Ook buiten de gewone kantoortijden moet hier gehandhaafd worden. De DGG waakt ervoor dat de hondenbelasting puur een doelbelasting blijft en niet hoger is dan de kosten voor het handhaven...

lees meer uw mening

Geldrop-Mierlo aantrekkelijk voor Jongeren en positieve jongerencultuur0 0000

Ook voor jeugd en jongeren moet het goed en prettig leven zijn in Geldrop-Mierlo. Met alleen goede scholen met degelijk onderwijs, fatsoenlijke fietspaden, speelvoorzieningen, sportclubs etc. zijn we er niet. De DGG is van mening dat er voor jeugd en jongeren meer activiteiten georganiseerd moeten worden. Niet vanuit de visie om problemen op te...

lees meer uw mening

Zorg en inkomen zijn belangrijke pijlers van de samenleving0 0000

De overheveling van de ABWZ naar de WMO heeft een kanteling veroorzaakt in de manier waarop de gemeente naar de voorzieningen moet kijken. Er moet meer geïnvesteerd in collectieve voorzieningen, die er voor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen functioneren, waardoor er minder zorg nodig is. Daarnaast moeten er meer voorzieningen komen om de mantelzorg te ondersteunen. Vrijwilligers en mantelzorgers moeten gewaardeerd,...

lees meer uw mening

Subsidies en accommodaties0 0000

De DGG is van mening dat de verenigingen en instellingen in de gemeente Geldrop-Mierlo op een voldoende wijze gesubsidieerd moeten worden, zodat deelname aan de activiteiten van deze verenigingen en instellingen voor iedereen mogelijk blijft. Ook voor de zwakkeren in de samenleving. Wij zijn van mening dat er een goed en doorzichtig subsidiesysteem moet zijn, waarbij de activiteiten en het belang van de verenigingen en instellingen voor de gemeenschap van Geldrop-Mierlo voorop dienen...

lees meer uw mening