Standpunten

  • Wonen en wijkontwikkeling. 0 null 0000

De DGG stelt wonen centraal voor beide dorpskernen. De inwoners van Geldrop en Mierlo moeten zich in hun eigen woonomgeving veilig en thuis voelen.

Een belangrijk speerpunt van beleid voor de komende vier jaar is de verdere ontwikkeling van de woonomgeving. De DGG wil de woonomgeving veiliger en aantrekkelijker maken voor de bewoners. Tevens wil de DGG de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners voor hun woonomgeving verder ontwikkelen en ondersteunen. Zowel in het besluitvormingsproces als in het beleid wil de DGG zich nadrukkelijk op de wijken in de gemeente richten. Doelstelling is hierbij dat beleid en uitvoering geen eenheidsworst zijn voor de hele gemeente, maar dat beleid en uitvoering toegespitst worden op de karakteristieken van de wijken. Hiermee wil de DGG niet alleen de eigenheid van de kernen versterken maar ook die van de directe woonomgeving van de bewoners.

Vanuit de gedachte dat de burgers heel goed in staat zijn om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun eigen woonomgeving, willen wij taken en bevoegdheden van de gemeente overdragen aan de bewonersverenigingen die dit wensen. Daarnaast willen we barrières in het gemeentehuis wegnemen, zodat een wijkgerichte aanpak, op basis van de wensen van de inwoners, beter en sneller tot stand komt.

Daarom moet er voor elke wijk samen met vertegenwoordigers uit de wijken een wijkontwikkelingsplan opgesteld worden waarin wordt aangegeven welke concrete activiteiten er de komende vier jaar in de betreffende wijk uitgevoerd gaan worden en welk budget hier concreet voor beschikbaar is. Ook dient het plan te beschrijven op welke wijze de bewoners van de wijk betrokken worden bij de uitvoering van de plannen.

De DGG is hierbij niet uit op een lange periode van plannenmakerij maar wil snel over gaan tot concrete actie. Er worden al jaren wijkanalyses gemaakt met allerlei soms onbegrijpelijke instrumenten. Binnen een jaar moet gestart kunnen worden met concrete actie in de wijk!

Vanuit het gemeentehuis moet gedacht worden in mogelijkheden in plaats van in belemmeringen. Het is in het kader van wijkontwikkelingsplannen niet de bedoeling dat de ambtenaren plannen maken voor de wijken maar dat de wijken aangeven waar de prioriteiten behoren te liggen. Wijkontwikkelingsplannen maak je samen met inwoners. Hiervoor zal een cultuuromslag in het gemeentehuis noodzakelijk zijn. Ook ambtenaren moeten, zo is gebleken, anders leren denken over wijken en over de betrokkenheid van inwoners. Zaken als veranderlabs, bedacht door de gemeentelijke organisatie, brengen geen grootschalige successen of betrokkenheid ze leiden alleen tot micro successen die uitvergoot worden.

Wijkontwikkelingsplannen zorgen er voor dat de werkwijze “Samen werkt…” in alle wijken in de gemeente gestalte krijgt, zodat de inwoners in de wijken mee aan het stuur kunnen zitten en bepalen wat van belang is in hun wijk.

De beschikbare middelen voor wijk- en buurtprojecten dienen te worden uitgebreid zodat burgers meer mogelijkheden krijgen om activiteiten en maatregelen in eigen woonomgeving te realiseren.Standpuntenoverzicht