Standpunten

  • Voorzieningen in de wijken verbeteren 0 null 0000

DGG is altijd voorstander geweest voor kleine winkels en voorzieningen in de wijken. Iedere wijk moet een ontmoetingsplaats (wijkgebouw) hebben voor alle bewoners om inhoud te geven aan de sociale cohesie. Daarnaast moet er in iedere wijk een hoog voorzieningenniveau zijn.

Zeker nu van senioren verwacht wordt dat ze langer zelfstandig thuis blijven wonen is de noodzaak er absoluut dat er winkels en voorzieningen in de wijken blijven. Enerzijds om de burgers mobiel te houden maar ook als sociaal steunpunt. Burgers ontmoeten elkaar in winkels en voorzieningen en zijn hierdoor in beweging. Winkels en voorzieningen vormen vaak een sociaal hart in de wijk.

Het realiseren van seniorenwoningen op verschillende plaatsen in onze gemeente brengt de verantwoordelijkheid voor deze voorzieningen met zich mee. Ontwikkelingen in de centra van de dorpskernen mogen geen nadelige gevolgen hebben voor de voorzieningen in de wijken. Gezien de omvang van de kern is dit voornamelijk in Geldrop van belang. In de directe woonomgeving moeten voorzieningen, zoals winkels, wijkgebouwen en voorzieningen voor gezondheidszorg aanwezig blijven of komen. Een verarming van de wijken, doordat alle voorzieningen geconcentreerd worden in het centrum van de kernen, doet geen recht aan de behoeften van diverse groepen burgers.

In de wijkontwikkelingsplannen moet duidelijk aandacht besteedt worden aan de voorzieningen in de wijken. Er moeten maatregelen opgenomen zijn om verpaupering van de woonomgeving te voorkomen en om de fysieke voorzieningen op peil te houden. Dit betekent niet alleen dat niet alle winkels verhuisd moeten worden naar het centrum, maar dat er ook in de wijken winkels moeten blijven. Maar het betekent ook dat andere voorzieningen, zoals het al genoemde wijkgebouw, eerstelijns zorg, maatschappelijk werk, ouderenwerk, scholen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, etc ., in de wijken aanwezig moeten zijn.

Als de gemeente sociale voorzieningen in een wijk stimuleert en realiseert zoals een dienstencentrum of een wijkgebouw dat heeft dat een aantrekkingskracht. Het moet voor een ondernemer aantrekkelijk zijn om zich in een bepaalde wijk te vestigen. Een belangrijke vereiste daarvoor is dat de omgeving op orde is. Wanneer het oog een aantrekkelijke plek vindt om er een winkel te vestigen zal een ondernemer daar eerder toe bereid zijn.

Als de gemeente van de ondernemers in de wijken verwacht dat ze hun panden een nette uitstraling geven en goed onderhouden dan dient de gemeente zelf het goede voorbeeld te geven door de omgeving ervan ook netjes te onderhouden en een mooie uitstraling te geven. Dit geldt overigens niet alleen voor winkelomgevingen maar ook voor de beide totale dorpskernen en het buitengebied. Dit gaat verloedering tegen. Hier moet gedacht worden buiten de bekende kaders en hier moet nieuw beleid gemaakt worden met een nieuwe visie op voorzieningen in de wijken en de gemeentelijke ondersteuning daarbij.

We hebben in de wijken verschillende zorgzones gerealiseerd. Gezien de landelijk beleidsontwikkelingen dat ouderen langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen, zullen we in de wijken de bijbehorende voorzieningen moeten realiseren. Als deze voorzieningen, op commerciële basis niet realiseerbaar blijken te zijn, dan moet gezocht worden naar een maatschappelijke invulling. Standpuntenoverzicht