Standpunten

  • Inrichting van de woonomgeving 0 null 0000

Bij de inrichting van de leefomgeving (staten, wegen, pleinen, groenvoorziening, speelplekken) dient het aspect veiligheid nadrukkelijk te worden meegenomen. Het gaat dan niet alleen over veilige speeltoestellen en veilige en overzichtelijke verkeerssituaties, maar ook om de sociale veiligheid. De inrichting moet bijdragen aan het verhogen van de veiligheid op al deze aspecten.

De DGG is voorstander van het zogenaamde 30-km-beleid in de wijken. De laatste jaren hebben we in onze gemeente een beleid ingezet waarbij spaarzaam omgegaan wordt met hinderlijke snelheids-remmende maatregelen.  Juist door de inrichting van de weg (versmalling van de rijbaan en meanderen van de weg) wordt de snelheid verminderd. De DGG is voorstander van het voortzetten van dit beleid bij de herinrichting van straten en wegen.

Voor de toekomst dient er meer overleg met de betrokken burgers te worden gevoerd, alvorens de inrichting van de straat wordt bepaald. Overdadige maatregelen moeten voorkomen worden, omdat zij geen bijdrage leveren aan de veiligheid in de straat en alleen leiden tot ergernis bij de bewoners.

De DGG wil meer parkeerplaatsen in oudere wijken realiseren. In veel oude wijken is er sprake van parkeeroverlast, omdat er geen ruimte voor parkeren is. De DGG wil gemeente-breed bezien hoe dit probleem op te lossen is, door slim ruimtegebruik.Standpuntenoverzicht