Standpunten

  • Sociale weerbaarheid en veiligheid in en rond de school 0 null 0000

In onze gemeente hebben we naast een goed gespreid aantal basisscholen, één school voor voortgezet onderwijs. Ten aanzien van de huisvesting van het onderwijs is de gemeente een doorgeefluik van de centrale overheid. De gemeente krijgt gelden voor de bouw en het bouwkundig onderhoud van scholen. Om tot een goede uitvoering van deze taak te komen is het noodzakelijk om een huisvestingsplan voor scholen te hebben.

Dit betekent in de ogen van de DGG dat de middelen alleen aangewend moeten worden voor de strikt noodzakelijke huisvesting en niet, zoals in het verleden gebeurd is, voor de verfraaiing van schoolgebouwen met zaken als bijvoorbeeld banners en andere voorgevelornamenten. Dit soort voorzieningen moeten scholen uit hun eigen reserves financieren.

De gemeente dient het onderwijs financieel te steunen voor projecten op het gebied van taalachterstand, verkeersveiligheid en sociale weerbaarheid.

 

Met betrekking tot de verkeersveiligheid rondom scholen is de DGG van mening dat het Brabants Veiligheids Label (BVL) voor alle scholen bereikbaar moet zijn door middel van subsidiëring. Verkeersveilige inrichting rondom scholen, verkeersbrigadiers en verkeersonderwijs moeten speerpunten van beleid zijn.Standpuntenoverzicht