Standpunten

  • Beleid samen met de inwoners 0 null 0000

De gemeenteraad stelt een elke 4 jaar een beleidsprogramma vast. In dit programma legt de raad concreet vast waaraan zij wil werken. Het college krijgt de opdracht om dit programma uit te voeren. Via periodieke rapportages wordt de raad op de hoogte gehouden van de voortgang.

In de komende jaren wil de DGG een meer resultaatgerichte aanpak van zaken. Er moet meer gekeken worden naar mogelijkheden dan naar belemmeringen. Tevens dienen er in het beleidsprogramma concretere doelen te worden omschreven zodat de raad beter kan controleren of het beleid ook effect heeft. De raad moet daarnaast daadkrachtiger worden. Er moet minder onderzocht worden en meer uitgevoerd. Dat scheelt kosten en brengt resultaten.

Ondersteunend daaraan: een verdere ontwikkeling van de aan de burger ten dienste staande instrumenten, om zo snel mogelijk te komen tot een ontschotting en omvorming van de gemeentelijke organisatie, gericht op de behoeften van de burger. Wij zijn voorstander van een meer project-gestuurde zaakgerichte gemeentelijke organisatie, waarbij er meer gebruik gemaakt wordt van de in de organisatie aanwezige expertise. Te vaak worden externe adviseurs ingehuurd terwijl er voldoende expertise in de organisatie aanwezig is. Het gemeentebestuur moet meer vertrouwen hebben in de expertise van de eigen organisatie. Daarnaast zijn er in onze gemeente veel organisaties en inwoners die verstand van zaken hebben op verschillende gebieden. Deze mensen en organisaties zouden veel meer ingeschakeld moeten worden in klankbordgroepen, adviesraden en denktanks. Ook zou de gemeenteraad veel meer inwoners moeten betrekken bij de beleidsvoorbereiding door hen uit ter nodigen aan de commissievergaderingen deel te nemen.

Klankbordgroepen, adviesraden en denktanks uit onze eigen gemeente brengen veel meer dan de veranderlabs die de laatste tijd in onze gemeente in de mode zijn gekomen. Co-creatie met de eigen inwoners, lokale organisaties en experts zijn vaak veel doeltreffender.

Hierdoor is er een grotere betrokkenheid van de inwoners bij het gemeentelijke beleid en kunnen we kostenbesparingen realiseren op het gebied van inhuren van extern personeel en de uitbesteding van opdrachten aan adviesbureaus beperken.

De lasten voor onze inwoners zijn, als gevolg van jarenlang goed beleid, laag en dat willen we graag zo houden. De DGG is tegen lastenverzwaring voor de inwoners.Standpuntenoverzicht