Standpunten

  • FinanciĆ«le positie van de gemeente 0 null 0000

De komende jaren zal de financiële positie van de gemeente nog de nodige aandacht vragen. Met name de kosten voor de zorg en de participatiewet zullen een zware last op de begroting gaan vormen. We moeten daarom kritisch kijken naar alle uitgaven in de komende jaren.

De DGG is voorstander van een degelijke begroting die meerjaren sluitend is, waarbij er voldoende middelen in de diverse spaarpotten zitten om tegenvallers op te kunnen vangen. Maar te veel geld in de spaarpot is ook niet nodig, dus hier moet ook een matigend beleid gevoerd worden.

De sterkste schouders dragende zwaarste lasten is het uitgangspunt waarbij de kwaliteit van leven en wonen zo min mogelijk wordt aangetast. De sociale onderdelen van de gemeentebegroting worden bij herijkingen zo veel mogelijk ontzien.

Bij het vaststellen van de begroting wordt er in de ogen van de DGG te veel gekeken naar het nieuwe beleid en te weinig naar het bestaande beleid. Vaak wordt het bestaande beleid als vaststaand uitgangspunt genomen terwijl de gemeenteraad eigenlijk elke jaar moet kijken of het bestaande beleid zijn doel nog wel bereikt. Soms blijft geld jarenlang gereserveerd voor beleid waar niets meer mee gedaan wordt en dit verhinderd dan, dat er nieuw beleid uitgevoerd wordt. Bij elke begroting moet het totale beleid tegen het licht gehouden worden.

De komende jaren moeten de uitgaven ondergeschikt zijn aan de degelijkheid van de begroting. We moeten de komende jaren kritisch kijken naar grootschalige ontwikkelingen. We moeten het activiteitenplan opschonen en daarbij kijken naar keuzes uit het verleden in het licht van heden. We moeten kijken naar herinrichtingen (zijn ze nodig, kunnen ze uitgesteld worden of niet). We moeten de reserves en voorzieningen elk jaar herijken en beoordelen.

De komende periode wordt een periode van waarin, naar verwachting, de inkomsten van de gemeente nog verder gaan teruglopen: met dank aan de landelijke overheid, die haar problemen veelal op de gemeente afwentelt. De DGG wil de lasten voor de burger niet onnodig laten stijgen. Wij zullen de tering naar de nering moeten zetten. Op die manier wil de DGG voldoende ruimte in de begroting realiseren, voor handhaving van het voorzieningenniveau en voor nieuw beleid ten behoeve van de leefbaarheid in onze gemeente in de breedste zin. We moeten onze gemeente blijven ontwikkelen.

 

De betaalbaarheid van de zorg staat onder druk

De gemeenteraad stuurt “in de breedte” op het sociaal domein en heeft in voorgaande jaren een voorziening getroffen om de klappen van de transitie op te kunnen vangen. In 2016 hebben we het tekort op het sociaal domein van ruim € 1 miljoen kunnen compenseren door overschotten binnen hetzelfde taakveld. De verwachting is dat er vanaf 2017 minder overschotten zullen zijn op het terrein van het sociaal domein. Dit betekent dat de reserve Transities in 2017 en 2018 ingezet gaat worden om tekorten hieruit te dekken. Vanaf 2019 staan er aanvullende middelen op het activiteitenplan om de tekorten sociaal domein structureel op te vangen. Wat dit zal betekenen voor de begroting van de gemeente op termijn zullen we goed in de gaten moeten houden.

 

Belastingen

De DGG pleit voor het beperken van de jaarlijkse stijging van de belastingen. De DGG zal alles in het werk stellen om de stijging van de OZB op 0 te houden. Met betrekking tot de totale belastingdruk voor de burgers is de DGG van mening dat deze tot een minimum beperkt moet worden. Tegenover elke belasting die de burger betaald moet een duidelijke dienst van de gemeentelijke overheid staan, zodat het voor de burger duidelijk is waarvoor hij betaald. Zaken willekeurig verhogen zoals vaak met parkeertarieven gebeurt, zijn voor de DGG uit den boze. 

De lasten voor onze inwoners zijn, als gevolg van jarenlang goed beleid, de laagste van de regio en dat willen we graag zo houden. De DGG is tegen lastenverzwaring voor de inwoners.Standpuntenoverzicht