Standpunten

  • Bereikbaarheid en Verkeer 0 null 0000

Ten aanzien van het hoofdwegennet is de DGG voor maatregelen die er toe leiden dat de bestaande hoofdwegen beter benut kunnen worden. Zo is de DGG voorstander van de verdere verbreding van de A67 tot voorbij de afrit Geldrop om zo sluipverkeer verder te voorkomen.

Naar de mening van de DGG moet het openbaar vervoer aantrekkelijker gemaakt te worden door meer lijnen tegen lagere tarieven te laten rijden. De DGG blijft voorstander van fijnmazig lokaal openbaar vervoer ook binnen onze gemeente.

 

Geluidsoverlast A67: Meten is weten.

De DGG blijft voorstander van het bestrijden van verkeerslawaai, veroorzaakt door verkeer op de A67. Wij nemen geen genoegen met het feit dat een onderzoek naar dit probleem is uitgevoerd, dat er vervolgens toe geleid heeft dat het onderwerp van de politieke agenda is afgevoerd, terwijl er nog steeds klachten van bewoners zijn.

Onlangs heeft een journalist 60 dB gemeten in de laan van Tolkien. Ruim boven de toegestane waarde. De DGG heetf het initiatief genomen voor een gedegen onderzoek naar de geluidsoverlast van de A67. Er bestaan meetinstallaties die voor langere tijd kunnen worden geplaatst, zodat beter kan worden vastgesteld of, en hoe hoog de geluidswaarden zijn op verschillende tijdstippen. Door over een langere tijd metingen te doen kunnen alle invloeden, zoals windrichting en verkeersdrukte worden meegenomen. Deze metingen zijn voor de bewoners te online volgen zodat het proces volledig transparant kan worden uitgevoerd.

De DGG heeft er mede voor gezorgd dat dit project is opgenomen in de begroting. De DGG wil dat dit vraagstuk een hogere prioriteit krijgt, zodat er regionale en provinciale middelen komen om deze overlast te bestrijden. Bij de verbreding van de A67 is er de mogelijkheid om geluidswerende maatregelen te nemen. Standpuntenoverzicht