Standpunten

  • Veiligheid en handhaving in onze gemeente 0 null 0000

Alle vormen van overlast behoren op de agenda te staan. Kijkend naar de wijze waarop de reguliere politie als gevolg van landelijk beleid haar werkt verricht, lijkt het niet langer voor de hand te liggen om het probleem van de veiligheid en vrijheid in de directe woonomgeving, volledig op het bord van de politie te laten liggen. Het is tijd om, als gemeente, zelf actie te ondernemen.

Met de komst van de veiligheidsregio is onze veiligheid en handhaving steeds meer een regionaal gebeuren geworden waar we als gemeente nog maar beperkt invloed op hebben. De thema’s zoals georganiseerde criminaliteit, vragen ook om een dergelijke aanpak. Snel en adequaat optreden tegen georganiseerde criminaliteit moet de norm zijn. Enerzijds door de mogelijkheden hiervoor te beperken (weinig leegstand van bedrijfspanden, etc.), anderzijds door handhavend optreden door gemeente en politie. Bij locaties die een verhoogd risico kennen op verloedering, moet proactief ingezet worden op herontwikkeling. Dit regionale veiligheidsbeleid kent een prioriteitenlijst.

De DGG is van mening dat er naast dit regionale veiligheidsbeleid er ook een lokaal veiligheidsbeleid moet komen met een eigen prioriteitstelling. De politie kan zich dan richten op de regionale prioriteitenlijst, terwijl de gemeentelijke handhavingsorganisatie zich dan richt op de lokale prioriteiten (de kleine ergernissen in de woonomgeving).

Daarom is de DGG van mening dat er een naast het regionaal handhavingsplan er ook een lokaal handhavingsplan moet komen waarmee we onze eigen handhavingsorganisatie rechtstreeks aansturen.

Het budget voor de handhavingsorganisatie is verhoogd, maar dit heeft niet geleid tot meer zichtbare handhavers op straat in de wijken.  De handhaving moet de wijken in, om daar zichtbaar te zijn en de ergernissen, wanneer preventie niet helpt, zichtbaar aan te pakken.

Hierbij moeten we het niet alleen laten bij waarschuwingen, maar moeten we doorpakken, zodat de inwoners het gevoel hebben dat de handhaving aan hun kant staat. Dit handhaven moet niet alleen zijn op basis van klachten, maar handhavers moeten proactief zichtbaar zijn in de wijken.

 

Preventie en handhaving in de wijken.

Geldrop-Mierlo begint steeds meer een gemeente te worden met een dorpse uitstraling en cultuur, en stadse vraagstukken op het gebied van criminaliteit en sociale problematiek. Nieuwe vormen van criminaliteit en overlast steken steeds meer de kop op. Zaken als drugs, malafide woningverhuur, inbraken, verloedering, fietsendiefstallen en dergelijke lijken steeds meer aan de orde van de dag. De gemeente moet zich hier tegen wapenen door betere handhaving, een andere inzet van de politie, het verbeteren van de woonomgeving waar dat nodig is, vernieuwingen in de APV, meer bemoeizorg en andere maatregelen. Binnen het gemeentelijke beleid moet dit een integraal programma worden zodat ook binnen het gemeentebestuur hier de aandacht op gevestigd blijft en de samenwerking tussen de verschillende instanties op dit gebied verder bevorderd wordt.

Waar de meeste inwoners de DGG op aanspreken en waar een grote nadruk op moet komen te liggen, is preventie en handhaving in de wijken. Er moeten veel meer zaken in de wijken verbeterd worden. Er zijn nog te veel kleine ergernissen in de woonomgeving die sneller en adequater aangepakt moeten worden. Dat moet niet alleen met handhaving. Ook preventie kan hier goed werken. Samen met de bewoners kijken hoe deze ergernissen bestreden kunnen worden. Een nieuwe preventieve aanpak van kleine ergernissen is nodig voor onze gemeente. Maar ook handhaving is nodig. Daar vragen veel inwoners om. Meer inzet en zichtbaarheid van gemeentelijke handhaving in de wijken is noodzakelijk. 

 

Handhaving door gemeente

De handhaving concentreert zich veel te veel op het centrum van de kernen. De komende jaren moet de handhaving de wijken in om daar de ergernissen aan te pakken. Hierbij moeten we het niet alleen laten bij waarschuwingen, maar moeten we doorpakken, zodat de inwoners het gevoel hebben dat de handhaving aan hun kant staat. Het beeld dat de handhavers uitstralen kan hierin nog verbeterd worden.

De huidige vorm van handhaving draagt onvoldoende bij tot een verhoogd gevoel van veiligheid. In werkelijkheid is deze vorm van handhaving natuurlijk wel degelijk in het belang van de inwoners. Het resultaat is echter voor de gemiddelde inwoner nog niet direct waarneembaar en dat moet de komende jaren veranderen. De handhaving moet gemoderniseerd worden.

Elk jaar moeten de doelen van de handhaving, op basis van het gemeentelijk veiligheidsplan, duidelijk zijn en door middel van een campagne via de gemeentelijke communicatiekanalen bekend gemaakt worden aan de burgers.Standpuntenoverzicht