Standpunten

  • Zorg en inkomen zijn belangrijke pijlers van de samenleving 0 null 0000

De overheveling van de ABWZ naar de WMO heeft een kanteling veroorzaakt in de manier waarop de gemeente naar de voorzieningen moet kijken. Er moet meer geïnvesteerd in collectieve voorzieningen, die er voor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen functioneren, waardoor er minder zorg nodig is. Daarnaast moeten er meer voorzieningen komen om de mantelzorg te ondersteunen. Vrijwilligers en mantelzorgers moeten gewaardeerd, ondersteund en begeleid worden. Gewaakt moet worden voor overbelasting. Er mag geen verplichtend karakter zijn.

Wijkgericht werken moet bij zorg en welzijn de norm worden. Er moet gewerkt worden vanuit de wijk. Wijken moeten hiervoor gefaciliteerd worden. De gemeentelijke organisatie moet niet leiden, maar begeleiden en regisseren.

De komende jaren zullen de kosten voor de zorg een belangrijke stempel gaan drukken op de gemeentelijke financiën. Tot op heden waren er nog reserves die het mogelijk maakten om tekorten op te vangen maar de bodem hiervan is in zicht zodat we de komende jaren zullen moeten bezien hoe we de zorg voor onze inwoners kunnen blijven betalen.

De Participatiewet.

De DGG heeft voortdurend aandacht voor verbeteringen ten aanzien van de uitvoering van de sociale wetten. De samenwerking met andere gemeenten binnen Senzer moet degelijk onafhankelijk geëvalueerd worden om te bezien of de beoogde doelstellingen gehaald worden en de destijds gemaakte keuze nog steeds de beste is. Uitgangspunt bij de samenwerking is dat wat lokaal binnen onze gemeente kan worden afgehandeld, ook lokaal wordt afgehandeld en alleen daar waar meerwaarde te halen is, wordt afgehandeld op het werkplein. Gezien de behaalde resultaten van de afgelopen jaren moeten we kritisch kijken naar onze keuzes want ook hier ligt een financieel gevaar op de loer.

De DGG blijft voorstander van een ruimhartig uitvoeren van de wet en van uitgebreide regelingen voor bijzondere bijstand. Natuurlijk moet misbruik aangepakt worden. Wij zijn er echter van overtuigd dat de meeste mensen die in de bijstand zitten, van goede wil zijn. Een bureaucratische uitvoering van de complexe regels, waarbij mensen zich negatief benaderd voelen zullen naar onze mening belemmerend werken op de re-integratie. Wij wensen voor de toekomst een humane toepassing van de Wet Werk en Bijstand, gericht op het maximaal benutten van de re-integratiegelden.

In het kader van de bijzondere bijstand moet ook gewerkt worden aan de bestrijding van armoede in onze gemeente. Bij de armoedebestrijding zal prioriteit gegeven moeten worden aan kinderen. Zij zijn van groot belang voor de toekomst van onze gemeente. Zij moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen en niet buitengesloten worden als gevolg van hun situatie.

Binnen de uitvoering van de WWB moet de gemeente veel meer oog hebben voor mensen die in het kader van re-integratie kunnen werken bij maatschappelijke instellingen, zoals, bij voorbeeld, als beheerder van een speeltuin of een wijkgebouw. Dit voornemen is er al een tijdje maar er komt nog niet veel van terecht. DGG wil dat er beleid en regelingen komen die verankeren dat mensen met een uitkering bij maatschappelijke organisatie als vrijwilliger aan de slag kunnen. Gezien de ontwikkelingen in de WMO en de vraag naar vrijwilligers is dit een goede manier waarop mensen met een uitkering een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Voor die jongeren en volwassenen die tijdelijk niet deelnemen op de arbeidsmarkt dienen projecten gestart te worden binnen de gemeente. De nadruk dient hierbij te liggen op projecten die de kwaliteit van ons cultureel erfgoed, de wijk en onze sportaccommodaties verhogen.

Het moet hierbij, onder andere, gaan om kortlopende projecten op het gebied van onderhoud en renovatie, ondersteuning van vrijwilligersorganisaties bij evenementen en beheer en activiteiten voor de eigen woonomgeving of in de wijkcentra.Standpuntenoverzicht